Treball final de Màster Codi:  M4.259    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Màster (TFM) és una assignatura que està pensada per a fer un treball de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures de la titulació i que requereixi posar-los en pràctica conjuntament en un projecte concret. Normalment el TFM és un treball eminentment pràctic i vinculat a l'exercici professional del desenvolupament web, encara que, i sense necessitat que hagi de ser un treball d'investigació, sí que hauria d'incloure certa dosi de coneixement addicional.

Amunt

Com es comenta a l'apartat anterior, el TFM és una assignatura que sintetitza els coneixements adquirits en la resta d'assignatures de la titulació. Per tant, és una assignatura molt important perquè l'estudiant mostra la seva capacitat per a resoldre problemes combinant coneixements de les diferents matèries treballades al llarg del màster.

Amunt

Els camps professionals en el que es projecta l'àrea de desenvolupament d'aplicacions web són, depenent de la tipologia concreta del projecte:

 • Enginyer/a de programari, gestionant el procés de desenvolupament d'aplicacions per garantir la qualitat, usabilitat i satisfacció dels usuaris. Les aplicacions desenvolupades poden ser de qualsevol tipus, però principalment es farà un èmfasis especial en aplicacions web.
 • Arquitecte/a de sistemes, dissenyant aplicacions web, o que treballin en xarxa, de manera distribuïda; o avaluant el rendiment de xarxes informàtiques.
 • Consultor/a de sistemes d'informació, assessorant sobre estratègia en tecnologies de la informació, la distribució de continguts multimèdia a Internet o la gestió de la seguretat informàtica en xarxa.

Amunt

Depenent del projecte concret, l'estudiant haurà de dominar de manera fluida la programació web, alternatives de publicació i distribució web, interacció i usabilitat, i qualsevol tema relacionat amb el desenvolupament d'aplicacions en entorns web.

Amunt

En el treball final de màster els estudiants posen en joc i demostren els coneixements adquirits al llarg del màster. L'estudiant podrà proposar un projecte per al treball, que serà revisat pel professorat per assegurar que és factible, s'ajusta als requisits i que el seu nivell de complexitat és l'adequat. En cas de no tenir una proposta de projecte, el professorat proposarà una sèrie de projectes per a la seva realització, d'entre els quals l'estudiant podrà triar el que millor s'adeqüi als seus coneixements i preferències.

Com la resta de les assignatures de la titulació, és una assignatura semestral que cal matricular i superar en un semestre, tot i que la càrrega de feina és el doble (12 ECTS). En cas de no superació, s'haurà de tornar a matricular en un semestre posterior.

La defensa es realitzarà de forma síncrona en el marc del campus virtual, utilitzant una eina de teleconferència adient. Els horaris de la defensa s'establiran de manera aleatòria dintre del període assignat.

Amunt

El TFM té com a objectiu consolidar el coneixement de l'estudiant relacionat amb el desenvolupament web. Aquest objectiu es resumeix en un conjunt de competències generals del TFM i de competències específiques de l'àrea de desenvolupament web.

Les competències generals que es treballen al TFM són les següents:

 • Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits del desenvolupament web.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
 • Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria en Informàtica de naturalesa professional en què se sintetitzin les competències adquirides en els ensenyaments.

Amunt

El contingut del Treball Final de Màster dependrà de cada treball concret. El tema del treball i, per tant, el contingut final, s'acordarà entre l'estudiant i el professor col·laborador a l'inici de curs. El resultat d'aquesta negociació s'inclourà com a resultat de la primera PAC.

Com a orientació general, els treballs finals en aquesta area han de permetre l'estudiant aplicar conceptes avançats de tecnologies i metodologies frontera en l'àmbit del desenvolupament web.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
Presentación de documentos y elaboración de presentaciones PDF
Redacción de textos científico-técnicos PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt