Biologia molecular i genètica Codi:  18.107    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura explora els fonaments bioquímics de les cèl·lules en el context de la nutrició. Els estudiants adquireixen coneixements sobre l'estructura de l'ADN, replicació i expressió gènica, centrant-se en com aquests processos afecten la salut i la resposta individual a la dieta. El curs combina teoria amb pràctiques de laboratori, permetent als estudiants aplicar conceptes clau en experiments relacionats amb la biologia molecular. En finalitzar, els estudiants estaran equipats per comprendre la influència genètica en la nutrició i la predisposició a condicions específiques.

Amunt

Assignatura bàsica de Ciències de la Salut a cursar en el segon semestre de la titulació de Nutrició Humana i Dietètica. Forma part de l'assignatura de Biologia i proporciona els coneixements bioquímics fonamentals del metabolisme i del dogma central de la Biologia.

Amunt

Aquesta assignatura resulta crucial per aquells estudiants interessats a enfocar-se en la Nutrició clínica en diversos entorns, com a centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats i entitats esportives, ja que proporciona els coneixements fonamentals de Biologia Molecular i Genètica necessaris per comprendre a fons els processos biològics vinculats a la nutrició.

A més, aquesta assignatura també beneficia als qui aspiren a dedicar-se a la Recerca i Docència en nutrició. Els continguts impartits són essencials per aquells que busquen contribuir a l'avanç del coneixement en nutrició a través de la recerca, així com per aquells que desitgen compartir aquest coneixement com a docents en centres de recerca i universitats.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques i generals
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
Competències transversals
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
Competències específiques
 • Conèixer els fonaments químics, bioquímicos i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.
 • Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet en les diferents etapes de la vida.
 • Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i tractament de dietètica i nutrició.
Resultats d’aprenentatge
 • Identificar els components estructurals clau de l'ADN i la seva organització en la doble hèlix.
 • Explicar el procés de replicació de l'ADN i la seva importància en la transmissió d'informació genètica.
 • Aplicar els coneixements sobre l'estructura i replicació de l'ADN per analitzar casos específics relacionats amb la nutrició i la salut.
 • Descriure el procés de transcripció, destacant els passos i els enzims involucrats.
 • Reconèixer la importància de la transcripció en la síntesi d'ARN missatger (ARNm).
 • Relacionar la transcripció amb esdeveniments específics de regulació gènica associats amb la nutrició.
 • Explicar el procés de traducció, incloent la iniciació, elongació i terminació.
 • Identificar els components essencials del sistema de traducció i la seva funció en la síntesi de proteïnes.
 • Relacionar la traducció amb processos metabòlics i nutricionals, destacant el seu impacte en l'expressió gènica.
 • Interpretar el codi genètic i el seu paper en la determinació de la seqüència d'aminoàcids en les proteïnes.
 • Identificar els diferents tipus de mutacions genètiques i les seves causes subjacents.
 • Analitzar l'impacte de les mutacions en la funció de les proteïnes relacionades amb la nutrició.
 • Avaluar les implicacions de les mutacions genètiques en la predisposició a condicions específiques i en la resposta individual a la dieta.
 • Comprendre els principis de l'herència genètica, incloent la llei de Mendel i la segregació d'al·lels.
 • Analitzar els patrons d'herència i la seva rellevància per als trets relacionats amb la nutrició.
 • Aplicar conceptes d'herència genètica per preveure la transmissió de característiques genètiques vinculades a la nutrició en poblacions específiques.

Amunt

 • Estructura bàsica i replicació de l'ADN.
 • Transcripció de l'ADN a ARN.
 • Traducció d'ARN a proteïnes. 
 • Codi genètic.
 • Herència genètica.
 • Mutacions genètiques. 
Aquesta assignatura consta d'una sessió de pràctiques de laboratori presencials d'una durada de 5h, que es realitzarà en els laboratoris de la UPF a Barcelona. Per a poder realitzar les pràctiques de laboratori serà imprescindible portar una bata de laboratori.

Amunt

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com disponibles en la xarxa i seleccionats específicament per l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè facilitin la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per a millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat el consideri oportú.   

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt