Bromatologia Codi:  18.108    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura l'estudiantat aprendrà tant l'estructura química com el comportament fisicoquímic dels components majoritaris dels aliments (aigua, proteïna, hidrats de carboni i lípids), com dels seus components minoritaris (vitamines, minerals i components no nutritius). També es treballaran les taules de composició dels aliments, que són la eina que ens permet saber quins són els aliments més rics en cada component, així com els rangs de concentracions presents als aliments.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria pensada per cursar-se durant el segon semestre, després d’haver cursat bioquímica. Té per objectiu proporcionar els coneixements necessaris per a saber la composició bàsica dels aliments i interpretar les taules de composició dels aliments. Aquests coneixements són imprescindibles per al desenvolupament professional de la persona dietista-nutricionista.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són bàsics per a exercir la professió de dietista-nutricionista en qualsevol de les seves vessants. No obstant, són d'especial interès per a l'estudiantat que vulgui orientar-se cap a l'àmbit de la nutrició clínica en centres i institucions sociosanitàries públiques o privades (centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats, entitats esportives...), cap a l'àmbit de la indústria alimentària o biotecnològica o cap als àmbits de recerca i docència.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per cursar l'assignatura, però és recomanable haver cursat l’assignatura de Bioquímica.

Amunt

És molt recomanable haver realitzat anteriorment l’assignatura de Bioquímica.

Amunt

Competències bàsiques i generals
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic -acadèmic, professional i personal.

Competències transversals
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Competències específiques
 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentosos i ingredients alimentaris. Saber analitzar i determinar la seva composició, les seves propietats, el seu valor nutritiu, la biodisponibilitat dels seus nutrients, característiques organolèptiques i les modificacions que sofreixen com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Elaborar, interpretar i manejar les taules i bases de dades de composició d'aliments.
 • Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi bromatològic i sensorial de productes alimentaris.

Resultats d’aprenentatge
 • Conèixer els conceptes fonamentals relacionats amb la química dels aliments.
 • Conèixer la funció dels diferents components dels aliments, així com els fenòmens i els processos químics en què estan implicats.
 • Conèixer els conceptes que justifiquen la utilització dels principals ingredients per part de la indústria alimentària.
 • Comprendre les estructures, les propietats i les reaccions dels principals components dels aliments.
 • Identificar les interaccions entre els components dels aliments i la influència de diferents agents fisicoquímics externs.
 • Conèixer les principals funcions tecnològiques dels ingredients dels aliments.
 • Interpretar i manipular les bases de dades així com les taules de composició d’aliments.

Amunt

 • Introducció a la bromatologia.
 • L'aigua: propietats i funcions als aliments. Humitat. Activitat de l’aigua i estabilitat dels aliments.
 • Hidrats de carboni: característiques generals, estructura química, classificació i funcions tecnològiques als aliments. Fonts alimentàries.
 • Lípids: característiques generals, estructura química, classificació i funcions tecnològiques als aliments. Fonts alimentàries. Substituts dels greixos.
 • Proteïnes: característiques generals, estructura química, classificació i funcions tecnològiques als aliments. Desnaturalització. Fonts alimentàries.
 • Vitamines: característiques generals, estructura química, classificació i funcions tecnològiques als aliments. Fonts alimentàries.
 • Minerals: característiques generals, estructura química, classificació i funcions tecnològiques als aliments. Fonts alimentàries.
 • Components no nutritius continguts als aliments que influeixen en les característiques organolèptiques dels aliments.
 • Additius alimentaris. Introducció, conceptes i definicions. Legislació, classificació i propietats tecnològiques.
 • Taules de composició dels aliments. Elaboració de les taules de composició. Significació dels valors.

Amunt

Vídeo sobre transformacions culinàries Audiovisual

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com disponibles en la xarxa i seleccionats específicament per l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè facilitin la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per a millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat el consideri oportú. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt