Ciència i tecnologia dels aliments Codi:  18.109    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura permetrà a l'estudiantat conèixer els aspectes fonamentals de la  tecnologia dels aliments, que és una branca de la ciència dels aliments que abasta diversos aspectes de la producció d'aliments com l'elaboració, conservació, control de qualitat i recerca i desenvolupament de productes alimentosos. Implica l'aplicació de principis científics al processament i conservació de substàncies alimentàries.

Amunt

Assignatura obligatòria a cursar en el tercer semestre de la titulació.
Per a cursar l'assignatura de Ciència i Tecnologia dels aliments es recomana haver cursat prèviament Bromatologia.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són d'especial interès per a l'estudiantat que vulgui orientar-se cap a l'àmbit de la indústria alimentària

Amunt

No són necessaris coneixements previs per a cursar l'assignatura. No obstant això, per a cursar l'assignatura de Ciència i Tecnologia dels aliments es recomana haver cursat prèviament Bromatologia.

Amunt

Competències bàsiques i generals
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context específic -acadèmic, professional i personal.
 • Adoptar actituds i comportaments emprenedors per a solucionar de manera viable i sostenible qualsevol tipus de situacions sorgides en la pràctica professional.

Competències transversals
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques
 • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per a treballar en equip.
 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentosos i ingredients alimentaris. Saber analitzar i determinar la seva composició, les seves propietats, el seu valor nutritiu, la biodisponibilitat dels seus nutrients, característiques organolèptiques i les modificacions que sofreixen com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi bromatològic i sensorial de productes alimentaris.

Resultats d’aprenentatge
 • Identificar i classificar els aliments, productes alimentosos i ingredients alimentaris.
 • Conèixer la composició química dels aliments, les propietats físicoquímiques, el valor nutritiu, la disponibilitat, les característiques organolèptiques dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els processos bàsics en elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi sensorial de productes alimentaris.
 • Identificar i interpretar les modificacions que sofreixen els aliments, els productes alimentosos i els ingredients alimentaris com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris. 
 • Valorar el temps de cada preparació culinària, organitzant el flux de matèries primeres, productes intermedis i desaprofitament, adoptant els criteris necessaris per a optimitzar-los.
 • Triar els aliments, els ingredients, les tècniques culinàries i les formes de presentació més adequades per a adaptar les receptes a les patologies hospitalàries i patologies cròniques i neurològiques més freqüents.
 • Comprendre el procés del disseny de productes innovadors i/o amb valor nutricional en la indústria alimentària.
 • Conèixer i establir criteris per a la selecció d'ingredients i additius segons les funcions tecnològiques i nutricionals que hauran d'aportar al nou producte.
 • Comprendre els  coneixements generals associats a la sostenibilitat, l'ecoinnovació i l'economia circular en el desenvolupament de nous aliments.

Amunt

 • Introducció a la ciència i tecnologia dels aliments. Descripció dels diferents grups d'aliments. Aspectes legislatius. Producció ecològica.
 • Característiques, classificació, composició i valor nutricional, elaboració i criteris de qualitat dels diferents grups d'aliments i els seus derivats: carns, peix i marisc, ous, llet, olis i greixos, cereals, lleguminoses, tubercles, verdures i hortalisses, algues, fruita i fruita seca, edulcorants, aliments estimulants, aigua i begudes no alcohòliques, begudes alcohòliques, espècies i condiments.

Amunt

Sal i condiments als aliments Audiovisual
Processat de productes animals Audiovisual

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com disponibles en la xarxa i seleccionats específicament per l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè facilitin la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per a millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat el consideri oportú.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt