Nutrició bàsica Codi:  18.111    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta assignatura permetrà a l'estudiantat conèixer les bases i fonaments de la nutrició humana i les funcions dels diferents nutrients en l'organisme humà. Es descriuran els processos fisiològics i metabòlics a través dels quals les persones reben, transformen i utilitzen els nutrients, relacionant cada nutrient amb les funcions que exerceix en l'organisme per al manteniment de la vida i la salut.

Amunt

Assignatura bàsica de Nutrició a cursar en el tercer semestre de la titulació. Forma part de la matèria de Nutrició, juntament amb Nutrició al llarg de la vida, Farmacologia i Alimentació en l'activitat física i l'esport, i proporciona els coneixements fonamentals per a la comprensió dels efectes dels nutrients en l'organisme.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són d'especial interès per a l'estudiantat que vulgui orientar-se cap a l'àmbit de la Nutrició clínica en centres i institucions sociosanitàries públiques o privades (centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats, entitats esportives...) o de la recerca i docència (centres de recerca i universitats).

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura és altament recomanable haver superat les següents assignatures: Bioquímica i metabolisme, Anatomia humana, Fisiologia humana i Bromatologia.

Amunt

Competències bàsiques i generals
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències transversals
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Competències específiques
 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentosos i ingredients alimentaris. Saber analitzar i determinar la seva composició, les seves propietats, el seu valor nutritiu, la biodisponibilitat dels seus nutrients, característiques organolèptiques i les modificacions que sofreixen com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els nutrients, la seva funció en l'organisme, la seva biodisponibilitat, utilització metabòlica, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional i la seva regulació.
 • Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.
 • Dissenyar i dur a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 • Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i realitzar el pla d'actuació dietètica.
 • Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.
 • Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.
 • Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dietètic-nutricional.

Resultats d’aprenentatge
 • Conèixer les bases i fonaments de la nutrició humana.
 • Descriure els processos fisiològics i metabòlics a través dels quals les persones reben, transformen i utilitzen els nutrients i relaciona cada nutrient amb les funcions que exerceix en l'organisme.
 • Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seva regulació.
 • Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació en qualsevol etapa del cicle vital.
 • Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • Planificar, realitzar i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes i grups en totes les situacions fisiològiques
 • Identificar els problemes dietètic-nutricionals del pacient, així com els factors de risc.
 • Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional de l'usuari i en el seu tractament dietètic-nutricional.
 • Desenvolupar i implementar plans de transició dietètic-nutricional.
 • Aplicar coneixements en matèria de recerca bàsica per a la cerca d'informació científica i actualitzada relacionada amb l'alimentació saludable adaptada a diferents etapes de la vida.
 • Aplicar els fonaments de la reflexió crítica en els processos vinculats a l'exercici de la professió.
 • Usar correctament la terminologia científica i metgessa.
 • Treballar en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions.

Amunt

 • Metabolisme i despesa energètica
 • Recomanacions i objectius nutricionals
 • Digestió, absorció, distribució i metabolisme de macronutrients
 • Micronutrients, etanol, aigua i electròlits

Amunt

Power point locutat. Digestió, absorció, distribució i metabolisme de macronutrients Audiovisual

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com disponibles en la xarxa i seleccionats específicament per l'assignatura. Els formats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè facilitin la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per a millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat el consideri oportú. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt