Patrimoni històrico-arqueològic med. com a recurs cultural Codi:  M3.702    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Amb l'assignatura El patrimoni històric-arqueològic mediterrani com a recurs cultural es vol valorar el patrimoni històric-arqueològic com una font de coneixement i recurs cultural, posant l'accent principalment en la seva gestió i difusió. Volem crear un marc de discussió sobre les possibilitats que porta amb si el reconeixement i aprofitament de la Història antiga i l'Arqueologia com un objecte de consum cultural segons les actuals perspectives teòriques, així com els plantejaments i necessitats de la societat actual. Farem èmfasi en diversos aspectes relacionats amb la legislació, gestió, museïtzació i difusió del patrimoni històric-arqueològic, amb la finalitat de poder valorar críticament i en el sentit més ampli, l'ús del patrimoni històric i arqueològic del Mediterrani com a recurs històric o cultural.

Amunt

Els objectius a adquirir en aquesta assignatura són:


Comprendre i valorar el patrimoni històric-arqueològic com a document històric.


Conèixer les tècniques i mecanismes de protecció, conservació i museïtzació del patrimoni històric-arqueològic.


Situar el patrimoni històric-arqueològic del Mediterrani en el conjunt de les produccions culturals i interpretar-lo a la llum de les perspectives teòriques actuals.


Conèixer i problematitzar sobre la noció general de Patrimoni arqueològic, així com les condicions de la seva aparició, modalitats i evolució en les diferents etapes, etc.


Exposar de forma raonada i precisa les conclusions de les anàlisis elaborades.


Així mateix, les competències específiques i transversals que es reforçaran en aquesta assignatura són:


Comprendre i interpretar el patrimoni històric-arqueològic com a document històric.


Buscar, seleccionar i processar informació, gestionar fonts arqueològiques i documentals de manera òptima, incloent-hi l'ús de les tecnologies d'informació i comunicació (TIC).


Analitzar de manera crítica textos de naturalesa diversa (literaris, crítics, filosòfics, historiogràfics, cientificotècnics, etc.), objectes, imatges, discursos, fenòmens i pràctiques culturals relacionades amb l'àmbit de l'antiguitat.

Amunt

20241;CONTENIDOS;M3.702;1;A

Amunt

Amunt

Els estudiants tenen a la seva disposició en l'apartat de Materials/Lectures les setze lectures obligatòries de l'assignatura en format PDF (també poden accedir a ells des de cada introducció a la Unitat temàtica corresponent). Amb aquestes lectures obligatòries, formades a partir de la selecció d'articles crítics i acadèmics, es treballarà l'assignatura, sense oblidar tota una sèrie de diversos recursos que el consultor anirà enviant a través del Tauler de l'Aula, així com tot el material específic associat a la realització de cada prova d'avaluació continuada, essencialment documentació en línia.
 
Aquestes lectures, d'autors i estils molt diversos, no pretenen ser un estudi exhaustiu, lineal i enciclopèdic de la temàtica que es tracti en l'assignatura. Són textos que es recomanen, on es poden trobar respostes al mateix temps que provocar noves preguntes que obrin la possibilitat de camins personals d'estudi.

Amb la finalitat de reforçar la comprensió, tant de les lectures com del seu encaix en l'assignatura i en l'Avaluació Contínua, l'estudiant també disposa d'una Guia de Lectura en format PDF.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt