Factors geogràfics i econòmics en la interpret. històrica Codi:  M3.704    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura proposa introduir als estudiants en l'estudi a llarg termini de l'evolució sociespacial i econòmica del territori en les societats antigues del Mediterrani. El curs es centrarà en els canvis produïts en l'ús de l'espai des de la revolució neolítica i les seves conseqüències socials i econòmiques, fins a l'emergència de les primeres societats complexes.

Amunt

Tradicionalment, ha estat comú en Historia Antiga i Arqueologia separar els factors socials, econòmics i polítics de l'estudi del territori. De fet, la 'geografia' sovint apareixia com un apartat separat, al principi o al final dels estudis històrics, sense connexió amb la societat i la seva evolució. En contrast, aquesta assignatura es centra en l'idea de que el territori es, sobre tot, una construcció sociopolítica i existeix una coevolució constant entre el medi ambient i els grups humans.

Per altre part, en l'estudi del Mediterrani Antic, a mes d'analitzar les diferents societats del mon oriental i grecoromà, son importants els processos transversals, com el comerç, la colonització o la conquesta militar. Des del punt de vista de l'estudi del territori això implica una visió general de la conca mediterrània com espai de interacció i difusió d'innovacions i de cultura.

Amunt

Aquesta assignatura es, necessàriament, interdisciplinària tant des del punt de vista de les ciències socials com de les ciències mediambientals. Per tant, es relaciona amb els camps de l'historia, geografia, antropologia, ciències mediambientals, política i economia.

Amunt

Es principi no es requereixen coneixements previs

Amunt

No es requereix cap informació prèvia

Amunt

 

Aquesta matèria proporcionarà als estudiants capacitats per:

  • Sintetitzar i entendre l'evolució sociomediambiental de la regió mediterrània des de l'origen de l'agricultura fins al mon grecoromà;
  • Identificar els principals processos socials, politics i territorials de l'historia antiga mediterrània;
  • Estimular el pensament crític sobre els processos del passat i establir una comparació amb l'actualitat.
  • Desenvolupar habilitats d'investigació en relació als temes de l'assignatura.

 

Amunt

a)     Contextos mediambientals del Mediterrani Antic

-Aproximació a les teories i mètodes d'estudi dels paisatges i territoris del Mediterrani

-Avaluació de la dinàmica de la coevolució entre grups humans i paisatges a llar termini, emfatitzant el paper de les estructures sociopolítiques en els canvis en els usos de la terra.

 

b)     L'origen de l'agricultura

-La importància central de la revolució neolítica en l'aparició de noves formes de gestió del territori i el seus recursos.

-Emergència dels primers assentaments organitzats i de les jerarquies socials.

 

c)     Territori i primers estats

-Principals conseqüències de la intensificació de l'agricultura, la creació de una economia excedentària i la nova gestió del territori.

-Urbanisme i primers estats: comparació entre les primeres ciutats mesopotàmiques, la cultura palacial micènica y las poleis arcaiques gregues.

 

d)     Gent en moviment

-Espai de trobada: el paper del mar en la difusió de matèries, idees i intercanvis al llarg de l'antiguitat.

-Diàspores i assentaments en el Mediterrani: grecs, fenicis i els altres.

Amunt

Amunt

Llibres, articles i websites relacionats amb els diversos temes de l'assignatura.

Presentacions en Power Point

Materials audiovisuals complementaris

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt