Pràctiques Codi:  M3.723    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'objectiu de l'assignatura és aportar els coneixements bàsics sobre la pràctica de l'arqueologia des de les diferents vessants de la disciplina (treball de camp, laboratori, mecanismes de difusió, etc.), tant des d'una perspectiva de recerca com des de l'arqueologia professional. Igualment, es posarà especialment l'èmfasi en la comunicació i divulgació dels resultats de la pràctica arqueològica i en el tractament i difusió del patrimoni. Es preveu, més endavant, afegir altres tipus de pràctiques.

Amunt

Si bé algunes de les civilitzacions del passat es poden conèixer a través de l'estudi de textos antics, la recerca arqueològica és fonamental per conèixer molts aspectes de les civilitzacions antigues, ja sigui perquè no en disposem de fonts escrites (directes o indirectes), ja per tractar aquells aspectes no mencionats en els textos antics. Les dades aportades per l'arqueologia sobre la cultura material de les civilitzacions, en definitiva, són indispensables per l'estudi del passat. El coneixement sobre la metodologia específica i els diferents vessants de la pràctica de l'arqueologia són importants en la formació dels especialistes en els estudis sobre el passat.

Amunt

L'assignatura proporciona als estudiants els mecanismes bàsics en la formació d'arqueòlegs de camp, tant des del punt de vista de les intervencions programades en el marc de projectes de recerca, com pel que fa a l'arqueologia preventiva, desenvolupada per empreses. Així mateix, també aporta les bases per la formació d'investigadors que es vulguin especialitzar en arqueologia. Finalment, també va adreçada a la formació d'experts en difusió del patrimoni.

Amunt

L'assignatura és optativa, però hauria de tenir caràcter obligatori per l'àmbit de la professionalització o la recerca.

Caldrà haver cursat prèviament les assignatures següents:

Recursos per l'estudi i la interpretació de l'Antiguitat (5 ECTS)

Patrimoni històricoarqueològic mediterrani com a recurs cultural (5 ECTS)

Factors geogràfics i econòmics en la interpretació històrica (5 ECTS)

Si l'alumne no ha cursat alguna de les assignatures esmentades haurà de consultar al Consell de Titulació.

Amunt

Per cursar l'assignatura és necessari tenir uns coneixements previs sobre l'estudi del món antic, i haver cursat els crèdits esmentats en l'apartat anterior. En cas que aquesta condició no es compleixi, cal demanar aprovació per part del Consell de Titulació.

És altament aconsellable no cursar aquesta assignatura al mateix temps que elTreball Final de Màster (TFM). En el cas que hi hagi vinculació entre ambdues assignatures, és altament recomanable que primer es desenvolupin les pràctiques.

Amunt

Competències bàsiques:

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts (CB2).

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions - i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats (CB4).
Competències transversals:

Analitzar i interpretar materials (dades, textos, objectes o imatges) de naturalesa complexa (CT1).

Actuar de manera honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals així com la integritat de la feina dels altres (CT4).

Cercar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts arqueològiques i documentals de manera eficaç i eficient, inclòs l'ús de les TIC (CT5).

Competències específiques:

Comprendre i interpretar el patrimoni històrico-arqueològic com a document històric (CE4).
Identificar, reconèixer, descriure i interpretar les evidències històriques que permeten analitzar i comprendre els antecedents de les realitats socioculturals de la Mediterrània antiga en les cultures de Mesopotàmia, Egipte, Anatòlia i el Llevant Mediterrani en els mil·lenis III-II aC, així com els precedents directes de Grècia (cultures Minoica i Micènica) i de les diverses realitats culturals dels territoris components de l'Imperi Romà (com per exemple, les cultures ibèriques) (CE8).

Per tant, al final del semestre, s'espera que els estudiants siguin capaços de:
  • Conèixer la legislació bàsica sobre el patrimoni arqueològic i el funcionament dels tràmits i requisits per realitzar una intervenció arqueològica
  • Gestionar el registre d'una excavació arqueològica
  • Iniciar l'elaboració d'un projecte d'intervenció arqueològica en el marc de l'arqueologia programada
  • Preparar una sol·licitud d'ajut predoctoral
  • Dur a terme un pla de difusió dels resultats d'una recerca arqueològica

Amunt

Els continguts estan organitzats en tres àmbits temàtics o reptes, que són els següents:

Repte 1. La legislació sobre patrimoni arqueològic i les intervencions arqueològiques

En aquest bloc es treballarà la legislació entorn del patrimoni arqueològic i paleontològic així com les normatives vigents a l'hora de fer una intervenció arqueològica. S'analitzarà especialment la documentació dels plans quadriennals d'Arqueologia i Paleontologia per intervencions en el marc de l'arqueologia programada.

L'avaluació es farà a través de la realització de la PAC1.

Repte 2. Inicia't en la carrera investigadora!

La iniciació en el món acadèmic passa normalment per l'elaboració d'un projecte de tesi i per la sol·licitud de beques predoctorals. Aquest repte està centrat en les diferents fases de la carrera investigadora, especialment en l'anàlisi de les convocatòries competitives d'ajuts predoctorals.

L'avaluació es farà a través de la realització de la PAC2.

Repte 3. Prepara't per la pràctica arqueològica!

Aquest àmbit consisteix en la part més pràctica i amb l'opció de presencialitat de l'assignatura. L'alumne podrà participar en una excavació arqueològica (treball de camp i registre), fer una introducció a la fotointerpretació, col·laborar en treballs de laboratori i estudi de materials, o bé en tasques de suport a la recerca i comunicació.

L'avaluació es farà a través de la realització de la PAC3.

ÀMBIT TEMÀTIC

PAC ASSOCIADA

1. Com es planifica un projecte d'intervenció arqueològica?

PAC1: Iniciació a la preparació d'un projecte d'intervenció arqueològica

2. Inicia't en la carrera investigadora!

PAC2: Les convocatòries d'ajuts predoctorals 

3. Prepara't per la pràctica arqueològica!

PAC3: La pràctica arqueològica

Amunt

Amunt

Bibliografia bàsica

Canela, J.: Com elaborar un pressupost d'una intervenció arqueològica programada, UOC, 2020.

Frigola, G., Lerga, M. Iniciació a la comunicació, difusió i suport a la recerca. UOC, 2020.

Garcia, A.: Iniciació a l'arqueologia del paisatge. Instruccions i pautes, UOC, 2020.

Nadal, J., Palet, J. M., Trullén, A. Arqueología y Sociedad, UOC. Edició revisada a cura de Maria Carme Belarte i Josep Maria Palet, 2020.

Renfrew, C., Bahn, P. Arqueología. Teoría, métodos y práctica. Editorial Akal, Madrid 2011.

Canela, J.: Com elaborar un pressupost d'una intervenció arqueològica programada, UOC, 2020.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt