Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
que

Categoria
Pronom, determinant, conjunció i adverbi

Descripció
Partícula àtona (i, doncs, que s'ha de pronunciar amb el so neutre i no pas e, en el català oriental) que no va mai precedida de preposició i que té diverses funcions:
1. Pronom relatiu, que fa de subjecte, complement directe o circumstancial de temps en oracions adjectives. Només pot portar article quan s'ha eliminat un nom sobreentès que aniria entre l'article i el relatiu i quan hi ha la combinació el que, neutra, que introdueix oracions de relatiu substantives en les quals fa de subjecte o de complement directe.
2. Conjunció de subordinació que introdueix oracions i que no es pot eliminar.
3. Determinant quantitatiu o ponderatiu, equivalent a quant/a/s/es.
4. Adverbi quantitatiu o ponderatiu.

Exemples
1. El metacampus incorporarà unes eines distribuïdes de gestió i coordinació tècnica que permetran l'intercanvi virtual d'estudiants i la traducció automàtica.
- Li agrada aquest lloc per les persones que hi pot trobar.
- No s'han vist des d'aquell any que va nevar tant.
- Aquests diaris i els que vas llegir ahir ja els pots deixar per a reciclar [perquè hem eliminat el mot diaris entre l'article i el relatiu].
- Dóna un avanç del que es publicarà [que té sentit neutre, 'de la cosa que', i no pot ser del què].
- Defineixen què és el que ha de fer Catalunya [sentit neutre, 'la cosa que', i no pot ser el què].
2. Us demanem que llegiu immediatament aquest informe.
- Que penseu venir, demà?
- En cas que no hi estigueu d'acord, anul·leu l'enllaç.
- Recordeu que la notificació d'aquestes modificacions és responsabilitat del treballador o treballadora.
- La van informar que els problemes de connexió provenien de la línia telefònica [i no pas de què].
- Alguns estudiants es queixen que la cooperativa vengui el programari més car [i no pas de què].
3. Que gent que hi ha ['quanta']!
- Que cases, en aquest poble ['quantes']!
4. Que pesadíssim que ets!
- Que bé que ja ho tinguem!