Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
què

Categoria
Nom masculí i pronom

Descripció
Partícula tònica, que en el català central s'ha de pronunciar amb el so de e oberta (diferentment del que passa amb que), que pot tenir tres funcions:
1. Pronom relatiu referit a coses i amb preposició però no pas article davant, equivalent a el qual, la qual, els quals, les quals.
2. Pronom interrogatiu, equivalent a quina cosa.
3. Nom amb el sentit de 'quid de la qüestió, el que constitueix l'essència d'una cosa'.

Exemples
1. Els mapes actuaran com a eix dinamitzador de tots els elements i recursos d'aprenentatge, independentment del format en què es presentin [i no pas en el que].
- Poden demanar els documents en què estiguin interessats [i no pas en els que].
- Comencem una sèrie de comunicacions de periodicitat quinzenal amb què us volem fer arribar les novetats [i no pas amb les que].
- Ens haureu de fer arribar un escrit en què feu constar les vostres peticions [i no pas en el que].
2. Expliqueu què espereu de nosaltres.
- Què es pot fer en el camp social?
3. Si tothom té interès en l'estudi, ja és un gran què.
- Quan em diràs el què?