Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
text/os

Categoria
Nom masculí

Descripció
Aquest substantiu, que en singular és text, sense -e final, fa el plural amb -os (i també amb -s sola) i no pas amb -es: textos (o texts) i no pas *textes. Passa igual amb els altres mots, substantius o adjectius, que acaben en -xt i en -x (aquests darrers no poden fer el plural amb -s sola): context, mixt, pretext, annex, complex, fix, flux, ortodox, perplex, prefix, reflex, etc., que en plural tenen les formes contextos, mixtos, pretextos (o contexts, mixts, pretexts), annexos, complexos, fixos, fluxos, ortodoxos, perplexos, prefixos, reflexos, etc.

Exemples
- Una paraula pot canviar de significat en contextos diferents [i no pas contextes].
- Hi ha molts treballadors fixos en aquesta empresa [i no pas fixes, que seria correcte si parléssim de treballadores, o sigui en femení].