Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
com

Categoria
Adverbi i conjunció

Descripció
1. És correcte quan vol dir 'de quina manera'; 'de la mateixa manera que'. S'ha de distingir de:
2. com a: en qualitat de, en concepte de (però, si després hi ha un article, se suprimeix la a).
3. No és correcte com amb valor aproximatiu, sinó que hem de fer servir si fa no fa, més o menys, uns / unes.
4. Tampoc no és correcta l'expressió acastellanada com no, sinó que ha de ser és clar, naturalment, etc.
5. Com més / menys indica una proporció. Amb aquest valor no és correcta l'expressió quant més / menys.
6. No és correcta l'expressió com + verb en subjuntiu amb valor condicional, sinó que s'ha de fer una construcció condicional; per exemple, amb la conjunció si.
7. No és correcte com davant per a o perquè en oracions consecutives.
8. No es fa servir com, ni altres interrogatius, + infinitiu si no hi ha un subjecte clar, sinó que s'hi ha de posar algun verb conjugat.

Exemples
1. No sabem com ho hem de fer.
- Podem continuar com abans.
2. Com a presidenta, us convoco a la reunió.
- La consolidació de la prosa com a vehicle d'expressió.
Però:
- Podem definir aquesta assignatura com l'eix vertebrador.
3. Es van presentar a l'examen si fa no fa cent persones [i no pas com].
- N'hi havia uns cinquanta [i no pas com].
4. I, és clar, per Nadal també hem de gastar [i no pas com no].
5. Com més paciència es gasta més se'n té [i no pas Quanta més].
- Com menys estudia més bé se'n surt [i no pas Quant menys].
- Com més aviat ho tinguis, millor [i no pas Quant més].
6. Si véns tard, no et deixaré entrar a casa [i no pas Com vinguis].
7. És prou intel·ligent per a entendre-ho [i no pas com per a].
- Té prou diners perquè li puguin demanar un préstec [i no pas com perquè].
8. Com s'hi va? [i no pas Com anar-hi].
- Com puc saber si sóc dins l'àrea metropolitana [i no pas Com saber].
- Com es pot superar / Com se supera aquesta angoixa [i no pas Com superar].
Però:
- No sé com fer aquest exercici [perquè el subjecte és clar].