Fonaments de màrqueting Codi:  M2.665    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Fonaments de Màrqueting ofereix una visió sobre els aspectes de màrqueting del negoci. A través d'ella, es coneix com les empreses poden aproximar-se amb èxit als seus mercats, per satisfer adequadament les necessitats dels consumidors. A més, introdueix a l'estudiant en els temes més rellevants i importants sobre el màrqueting fent, no obstant això, una especial èmfasi en les noves idees i aproximacions al mercat que s'estan aplicant en les pràctiques de negoci. Aquesta assignatura senti les bases dels aspectes que es reprendran de nou en el màster des de la perspectiva del màrqueting digital. També per al cas de Fonaments de màrqueting, la UOC posa a la disposició dels estudiants que cursen aquest contingut com a complement de formació un aula, un pla docent i un equip docent a mesura per assegurar el seguiment sense dificultat del Màster.   

Amunt

Aquesta assignatura forma part de les assignatures de complements de formació del Màster Universitari en Màrqueting Digital. Aquesta agrupació d'assignatures es compon de les assignatures d'Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting. I, seran cursades tan sol per aquells estudiants que hagin d'assimilar una visió global de l'empresa i el màrqueting.

 

Amunt

El Màster universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Aquesta assignatura, juntament amb Introducció a l'empresa conformen els complements de formació del Màster, i pretén introduir als conceptes bàsics del màrqueting a tots aquells estudiants que els sigui necessari.

 

Amunt

Aquesta assignatura no està vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

Competències bàsiques i generals

- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis;

- Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a expert del màrqueting digital.

 

Competències transversals

- Adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

 

Competències específiques

- Analitzar i comprendre les forces de mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.

- Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.

- Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.

- Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.

Amunt

Mòdul 1. Creació de valor i relacions amb el client. Una visió general del màrqueting

Presenta una visió general del màrqueting, en la qual es tenen en compte les diferents filosofies que han guiat l'aproximació de les empreses cap al mercat. S'explica el concepte de màrqueting i la importància de satisfer les necessitats dels consumidors i d'establir relacions duradores, que siguin profitoses per a ells i per a la pròpia empresa. També s'estudien els diferents àmbits en els quals es pot aplicar el màrqueting, i les responsabilitats socials i ètiques que es deriven de les seves actuacions.

 

Mòdul 2. Planificació de l'estratègia de màrqueting

Aquí analitzem les funcions que desenvolupa la Direcció de màrqueting, i com contribueixen aquestes a l'estratègia general de l'empresa. També iniciem l'estudi del procés de planificació estratègica de màrqueting. A continuació tindrem una primera presa de contacte amb els instruments fonamentals de la Direcció de màrqueting: el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i coneixerem què és un pla de màrqueting, com s'elabora i quins continguts ha de recollir.  

 

Mòdul 3. Anàlisi de l'entorn del màrqueting

En aquest mòdul analitzem els diferents elements de l'entorn de l'empresa i, molt especialment, el seu mercat, i com aquests elements poden influir en la presa de decisions.

 

Mòdul 4. Segmentació, mercat objectiu i posicionament

Amb el seu estudi coneixereu què s'entén per públic objectiu, els criteris que les empreses poden utilitzar per donar resposta a les diferents necessitats i preferències del mercat, així com les estratègies que poden desenvolupar per aconseguir que el producte ocupi un lloc rellevant en la ment dels seus consumidors.

 

Mòdul 5. El comportament del consumidor

S'analitzen els conceptes i els principals factors que influeixen en les decisions de compra dels consumidors, tant si es tracta de particulars com a d'empreses i altres organitzacions.

 

Mòdul 6. La recerca de màrqueting

Ofereix una visió general de com el sistema d'informació de màrqueting de l'organització proporciona informació útil per a la presa de decisions. També estudiarem les diferents etapes que consta el procés de recerca de màrqueting, les tècniques que cal utilitzar i les fonts d'informació a les quals podem recórrer.

 

Amunt

Composició 1. Fonaments de l'expressió oral i escrita PDF

Amunt

Llista dels materials didàctics utilitzats

  • Mòduls didàctics
  • Guies d'estudi
  • Altres fonts d'informació - Web

 

Característiques específiques del material didàctic:

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que ofereix l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que faciliten el seu aprenentatge.

Encara que el text s'ha dissenyat per facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individuals, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup, així com proposades de treball que es poden realitzar en equip.

Els materials didàctics dels quals consta l'assignatura són els mòduls didàctics i les guies d'estudi:

 

Mòduls didàctics  

  • Versió navegable en diferents formats, web, epub, audiollibre, etc.
  • Els materials que està en format pdf, està pensada perquè la utilitzeu una vegada que hàgiu explorat adequadament la versió navegable. Encara que no incorpora elements audiovisuals, el seu principal avantatge és que la podeu imprimir fàcilment per llegir-la en qualsevol lloc.

Guies d'estudi (GES)

Per a cada mòdul s'ha elaborat una guia d'estudi pensada perquè us ajudi a assimilar els punts clau. En aquests documents, que el consultor penjarà a l'espai de Planificació a mesura que s'avanci en l'estudi de l'assignatura (d'acord amb la temporalització), trobareu un esquema dels punts que es desenvolupen en cada mòdul, així com les possibles interrelacions entre els diferents conceptes.

Altres fonts d'informació. A l'espai de Recursos>Fuentes d'informació trobareu alguns enllaços que us poden resultar d'utilitat i interessants per a l'estudi de l'assignatura.

A més, teniu accés, a través de la consulta a la Biblioteca Virtual de la UOC, a bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc., relacionats amb l'assignatura.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt