Fonaments de màrqueting Codi:  15.618    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Fonaments de màrqueting ofereix una visió sobre els aspectes de màrqueting del negoci. A través d'ella podreu conèixer com les empreses es poden aproximar amb èxit als seus mercats, tot mirant de satisfer adequadament les necessitats dels consumidors.

Així, l'assignatura us introduirà en els temes més rellevants i importants sobre el màrqueting, però també farà un especial èmfasi en les noves idees i aproximacions al mercat que s'estan aplicant en les pràctiques de negoci, i també a les competències ètiques i globals que requereixen aquestes pràctiques.

L'estudiant de màrqueting necessita estar preparat per actuar en el complex, dinàmic i, fins i tot, turbulent món dels negocis actuals. Es requereix que desenvolupi la capacitat de pensar i actuar com a especialista de màrqueting en un entorn incert. Això requereix comprendre situacions de màrqueting complexes i canviants, determinar les millors estratègies de màrqueting per afrontar aquestes situacions i dur-les a terme de manera efectiva.


Amunt

Fonaments de màrqueting és una assignatura de 6 crèdits, de crèdit bàsic del Grau en Màrqueting i investigació de mercats (MIM), del Grau en Administració i direcció d'empreses (ADE, pla del 2009) i del Grau en Turisme de la Universitat Oberta de Catalunya; també obligatòria del GRAU en ADE (pla del 2022).

A través d'aquesta matèria us endinsareu dins el màrqueting, i obtindreu no només una visió general, sinó també les bases fonamentals d'aquesta disciplina.

Posteriorment, podreu cursar l'assignatura Direcció de màrqueting o Direcció de màrqueting en turisme, que principalment us permetrà conèixer les estratègies o variables bàsiques del màrqueting: el producte, el preu, la distribució i la comunicació, que s'utilitzen per a desenvolupar les activitats d'aproximació al mercat.


Amunt

Amb un doble vessant, teòric i pràctic, l'assignatura Fonaments de màrqueting us aportarà els coneixements inicials necessaris per al disseny d'iniciatives de màrqueting, mitjançant les quals l'organització es relaciona amb els consumidors.

A títol orientatiu, es poden assenyalar algunes de les tasques que exerceixen els professionals de màrqueting:

 • Analitzar les necessitats dels consumidors, així com les seves preferències, els seus desigs i els seus hàbits o comportaments.
 • Analitzar la competència.
 • Planificar i desenvolupar estratègies de màrqueting.
 • Orientar la comunicació externa i interna.
 • Dur a terme la investigació del mercat per a la presa de decisió.

L'assignatura, dirigida en principi al futur graduat en Màrqueting i investigació de mercats (MIM), també serà d'utilitat als professionals de qualsevol sector i àmbit que actuïn en mercats competitius, globalitzats, digitals i sensibles al medi ambient, i en els quals l'orientació al client -i per tant, al màrqueting- és clau.


Amunt

És recomanable haver superat  l'assignatura de:

 • Introducció a l'empresa
 • Iniciació a les competències TIC

El màrqueting se situa dins l'empresa, i per tant és molt recomanable que l'estudiant hagi superat l'assignatura Introducció a l'empresa abans de cursar Fonaments de màrqueting. A més, l'assignatura requereix cercar informació i desenvolupar-se correctament a l'entorn digital. Per això, també és recomanable disposar de coneixements o haver cursat satisfactòriament Iniciació a les competències TIC.


Amunt

Les competències transversals a assolir a tots els graus són:

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Les competències específiques associades a aquesta assignatura són les següents:

 • Analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.
 • Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.
 • Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.
 • Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.

I els objectius generals són:

 • Definir el paper del màrqueting actual en l'empresa.
 • Examinar el procés pel qual es planifiquen les estratègies de màrqueting per a crear valor.
 • Comprendre el procés pel qual els consumidors prenen les decisions de compra.
 • Conèixer els principals mètodes en la investigació de màrqueting.

Amunt

A continuació enumerem i descrivim breument els continguts específics de cada mòdul de l'assignatura:

Mòdul 1. Creació de valor i relacions amb el client. Una visió general del màrqueting

 1. Què és el màrqueting?
 2. Evolució del pensament del màrqueting i enfocament actual
 3. Com orientar-se al màrqueting basat en el valor?
 4. Responsabilitat social, ètica i màrqueting
 5. Per què el màrqueting és tan important?

Presenta una visió general del màrqueting en la qual es tenen en compte les diferents filosofies que han guiat l'aproximació de les empreses cap als seus mercats. S'explica el concepte del màrqueting i la importància de satisfer les necessitats dels consumidors i d'establir relacions duradores, que siguin profitoses per a ells i per a la mateixa empresa. Aquí és on la creació de valor i els processos de co-creació prenen una importància creixent. També s'estudien els diferents àmbits en què es pot aplicar el màrqueting, i les responsabilitats socials i ètiques que es deriven de les seves actuacions.

Mòdul 2. Planificació de l'estratègia de màrqueting

 1. La funció directiva en màrqueting
 2. L'estratègia de màrqueting
 3. El màrqueting mix per al mercat objectiu
 4. Estratègies per a proporcionar valor
 5. El pla de màrqueting i el programa de màrqueting
 6. El procés del pla de màrqueting
 7. Estructura i continguts del pla de màrqueting
 8. Alternatives de creixement

En aquest mòdul analitzem com el màrqueting contribueix a l'estratègia general de l'empresa. Estudiem el procés de planificació estratègica de màrqueting i les principals estratègies que es poden dur a terme. Tindrem un primer contacte amb les principals estratègies i instruments de planificació estratègica de màrqueting: el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i coneixerem què és un pla de màrqueting, com s'elabora i quins continguts ha de recollir.

Mòdul 3. Anàlisi de l'entorn de màrqueting

 1. El marc d'anàlisi de l'entorn de màrqueting
 2. Els factors del microentorn
 3. Els factors del macroentorn

En aquest mòdul analitzem els diferents elements de l'entorn de l'empresa i, molt especialment, el seu mercat i la manera com poden influir en la presa de decisions.

Mòdul 4. Comportament del consumidor 

 1. El procés de decisió del consumidor
 2. Implicació del consumidor en la decisió de compra
 3. Factors que influeixen en el procés de decisió del consumidor
 4. Les decisions de compra d'empreses i organitzacions

En el mòdul 4 s'analitzen els conceptes i els principals factors que influeixen en les decisions de compra dels consumidors, tant si es tracta de particulars com d'empreses i altres organitzacions.

Mòdul 5. Segmentació, mercat objectiu i posicionament

 1. Estratègia i objectius de màrqueting
 2. Aplicació de mètodes de segmentació
 3. Avaluació de l'atractiu dels segments
 4. Selecció del mercat objectiu
 5. Disseny de l'estratègia de posicionament

Amb el seu estudi coneixereu els criteris que les empreses poden utilitzar per donar resposta a les diferents necessitats i preferències dels consumidors que formen part del seu mercat, i també les estratègies que poden dur a terme per aconseguir que el producte ocupi un lloc rellevant en les seves ments.

Mòdul 6. Investigació de màrqueting 

 1. La investigació de màrqueting
 2. El procés d'investigació de màrqueting
 3. Dades secundàries
 4. Tècniques d'obtenció de dades primàries

En el mòdul 6 s'ofereix una visió general de com el sistema d'informació de màrqueting de l'organització proporciona informació útil per a la presa de decisions. També estudiarem les diferents etapes de què consta el procés d'investigació de màrqueting, les tècniques que es poden utilitzar i les fonts d'informació a les quals podem recórrer.

Amunt

Composició 1. Fonaments de l'expressió oral i escrita PDF

Amunt

Llista dels materials didàctics utilitzats

 • 6 mòduls didàctics - Versió Web (html), versió per a imprimir (pdf) i altres formats disponibles a l'aula.
 • Altres fonts d'informació - Web


Característiques específiques del material didàctic

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que ofereix l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que en faciliten l'aprenentatge.

El material didàctic principal de l'assignatura són els mòduls didàctics. Entre els seus diversos formats, destaquen la versió navegable, que podeu explorar amb dispositius digitals, interactuant amb els diferents recursos multimèdia de què consta (com extractes de pel·lícules de vídeo, animacions creades per ordinador, gràfics dinàmics, etc.), i la versió imprimible, que està en format pdf, pensada perquè la utilitzeu una vegada hagueu explorat adequadament la versió navegable. El seu principal avantatge és que la podeu imprimir fàcilment per llegir-la a qualsevol lloc.

Els materials han estat elaborats per les professores Dra. Inma Rodríguez Ardura i Dra. Gisela Ammetller Montes.


Altres fonts d'informació

A cada repte disposeu de recursos addicionals que us poden resultar útils i interessants per a l'estudi de l'assignatura.

Així, teniu accés a enllaços que us ajudaran a citar i referenciar correctament els vostres treballs, a enllaços a la Biblioteca Virtual de la UOC (bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc.) i molts altres relacionats amb assignatura.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer un examen (EX).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a l'examen obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però a l'examen no obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
 • Si superes l'AC i no et presentes a l'examen, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt