Fonaments de màrqueting Codi:  M2.665    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Fonaments de Màrqueting ofereix una visió sobre els aspectes de màrqueting del negoci. A través d'ella es coneix com les empreses es poden aproximar amb èxit als seus mercats, per satisfer adequadament les necessitats dels consumidors. A més, introdueix l'estudiant en els temes més rellevants i importants sobre el màrqueting fent, però, un especial èmfasi en les noves idees i aproximacions al mercat que s'estan aplicant a les pràctiques de negoci.

L'estudiant de màrqueting necessita estar preparat per actuar en el complex, dinàmic i, fins i tot, turbulent món dels negocis actuals. Es requereix que desenvolupi la capacitat de pensar i actuar com a especialista de màrqueting en un entorn incert. Això requereix comprendre situacions de màrqueting complexes i canviants, determinar les millors estratègies de màrqueting per afrontar aquestes situacions i dur-les a terme de manera efectiva.

Aquesta assignatura estableix les bases dels aspectes que es tornaran a reprendre al màster des de la perspectiva del màrqueting digital. En el cas de Fonaments de màrqueting la UOC posa a disposició dels estudiants que cursen aquest contingut com a complement de formació una aula, un pla docent i un equip docent a mida per assegurar el seguiment sense dificultat del màster.Amunt

Aquesta assignatura forma part de les assignatures de complements de formació del Màster Universitari en Màrqueting Digital. Aquesta agrupació d'assignatures es compon de les assignatures d'Introducció a l'empresa i Fonaments de màrqueting. Seran cursades tan sol per aquells estudiants que hagin d'assimilar una visió global de l'empresa i el màrqueting.

Amunt

El Màster Universitari en Màrqueting Digital pretén formar a professionals capaços d'utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) perquè puguin dur a terme noves formes de relació, comunicacions, i fins i tot transaccions comercials entre l'organització i els seus públics d'interès en l'entorn digital.

Aquesta assignatura, juntament amb Introducció a l'empresa, conforma els complements de formació del Màster, i pretén introduir els conceptes bàsics del màrqueting a tots aquells estudiants que els sigui necessari.

Amunt

Aquesta assignatura no està vinculada a la superació prèvia d'altres assignatures del Màster.

Amunt

Competències bàsiques i generals

- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels propis coneixements i judicis.

- Comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

- Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre) en els continguts i competències per exercir com a persona experta del màrqueting digital.

Competències transversals

- Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

Competències específiques

- Analitzar i comprendre les forces de mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.

- Dissenyar i desplegar plans integrals de màrqueting.

- Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.

- Desplegar coneixements i habilitats en la direcció estratègica de màrqueting.

Amunt

A continuació enumerem i descrivim breument els continguts específics de cada mòdul de l'assignatura:

Mòdul 1. Creació de valor i relacions amb el client. Una visió general del màrqueting

 1. Què és el màrqueting?
 2. Evolució del pensament del màrqueting i enfocament actual
 3. Com orientar-se al màrqueting basat en el valor?
 4. Responsabilitat social, ètica i màrqueting
 5. Per què el màrqueting és tan important?

Presenta una visió general del màrqueting en la qual es tenen en compte les diferents filosofies que han guiat l'aproximació de les empreses cap als seus mercats. S'explica el concepte del màrqueting i la importància de satisfer les necessitats dels consumidors i d'establir relacions duradores, que siguin profitoses per a ells i per a la mateixa empresa. Aquí és on la creació de valor i els processos de co-creació prenen una importància creixent. També s'estudien els diferents àmbits en què es pot aplicar el màrqueting, i les responsabilitats socials i ètiques que es deriven de les seves actuacions.

Mòdul 2. Planificació de l'estratègia de màrqueting

 1. La funció directiva en màrqueting
 2. L'estratègia de màrqueting
 3. El màrqueting mix per al mercat objectiu
 4. Estratègies per a proporcionar valor
 5. El pla de màrqueting i el programa de màrqueting
 6. El procés del pla de màrqueting
 7. Estructura i continguts del pla de màrqueting
 8. Alternatives de creixement

En aquest mòdul analitzem com el màrqueting contribueix a l'estratègia general de l'empresa. Estudiem el procés de planificació estratègica de màrqueting i les principals estratègies que es poden dur a terme. Tindrem un primer contacte amb les principals estratègies i instruments de planificació estratègica de màrqueting: el producte, el preu, la distribució i la comunicació, i coneixerem què és un pla de màrqueting, com s'elabora i quins continguts ha de recollir.

Mòdul 3. Anàlisi de l'entorn de màrqueting

 1. El marc d'anàlisi de l'entorn de màrqueting
 2. Els factors del microentorn
 3. Els factors del macroentorn

En aquest mòdul analitzem els diferents elements de l'entorn de l'empresa i, molt especialment, el seu mercat i la manera com poden influir en la presa de decisions.

Mòdul 4. Comportament del consumidor 

 1. El procés de decisió del consumidor
 2. Implicació del consumidor en la decisió de compra
 3. Factors que influeixen en el procés de decisió del consumidor
 4. Les decisions de compra d'empreses i organitzacions

En el mòdul 4 s'analitzen els conceptes i els principals factors que influeixen en les decisions de compra dels consumidors, tant si es tracta de particulars com d'empreses i altres organitzacions.

Mòdul 5. Segmentació, mercat objectiu i posicionament

 1. Estratègia i objectius de màrqueting
 2. Aplicació de mètodes de segmentació
 3. Avaluació de l'atractiu dels segments
 4. Selecció del mercat objectiu
 5. Disseny de l'estratègia de posicionament

Amb el seu estudi coneixereu els criteris que les empreses poden utilitzar per donar resposta a les diferents necessitats i preferències dels consumidors que formen part del seu mercat, i també les estratègies que poden dur a terme per aconseguir que el producte ocupi un lloc rellevant en les seves ments.

Mòdul 6. Investigació de màrqueting 

 1. La investigació de màrqueting
 2. El procés d'investigació de màrqueting
 3. Dades secundàries
 4. Tècniques d'obtenció de dades primàries

En el mòdul 6 s'ofereix una visió general de com el sistema d'informació de màrqueting de l'organització proporciona informació útil per a la presa de decisions. També estudiarem les diferents etapes de què consta el procés d'investigació de màrqueting, les tècniques que es poden utilitzar i les fonts d'informació a les quals podem recórrer.

Amunt

Composició 1. Fonaments de l'expressió oral i escrita PDF

Amunt

Llista dels materials didàctics utilitzats

 • 6 mòduls didàctics - Versió Web (html), versió per a imprimir (pdf) i altres formats disponibles a l'aula.
 • Guies d'estudi
 • Altres fonts d'informació - Web

Característiques específiques del material didàctic

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que ofereix l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals de negoci, i sovint s'incorporen diferents recursos didàctics que en faciliten l'aprenentatge.

El material didàctic principal de l'assignatura són els mòduls didàctics. Entre els seus diversos formats, destaquen la versió navegable, que podeu explorar amb dispositius digitals, interactuant amb els diferents recursos multimèdia de què consta (com extractes de pel·lícules de vídeo, animacions creades per ordinador, gràfics dinàmics, etc.), i la versió imprimible, que està en format pdf, pensada perquè la utilitzeu una vegada hagueu explorat adequadament la versió navegable. El seu principal avantatge és que la podeu imprimir fàcilment per llegir-la a qualsevol lloc.

Els materials han estat elaborats per les professores Dra. Inma Rodríguez Ardura i Dra. Gisela Ammetller Montes.

Com a material addicional, disposeu de les guies d'estudi i altres fonts d'informació:

Guies d'estudi (GES)

Per a cada mòdul hem elaborat una guia d'estudi pensada perquè us ajudi a assimilar els conceptes clau. En aquests documents trobareu un esquema dels punts que es desenvolupen a cada mòdul, així com les possibles interrelacions entre els diferents conceptes.

Altres fonts d'informació

A cada repte disposeu de recursos addicionals que us poden resultar útils i interessants per a l'estudi de l'assignatura.

Així, teniu accés a enllaços que us ajudaran a citar i referenciar correctament els vostres treballs, a enllaços a la Biblioteca Virtual de la UOC (bases de dades, enciclopèdies i diccionaris, organismes i institucions, revistes, etc.) i molts altres relacionats amb assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt