Introducció. Qüestions de mètode

 • Iván Rega Castro

   Iván Rega Castro

  Iván Rega Castro (Lugo, 1980). Doctor en Història de l’Art per la Universidade de Santiago de Compostela, actualment és investigador postdoctoral del Departament d’Història de l’Art i Història Social de la Universitat de Lleida i membre del Centre d’Art d’Època Moderna.

PID_00229549
Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit del titular dels drets.

Introducció

Què significa «llegir» una imatge? Es pot llegir la imatge com un text? És l’art un llenguatge? En aquest context, sembla més apropiat parlar de «llegir» abans que simplement «mirar» quadres, pel·lícules, fotografies o escultures. En qualsevol cas, si una obra d’art és susceptible de ser llegida, és a dir, d’entendre o interpretar el seu significat, de comprendre el seu sentit, segurament hi ha maneres de fer-ho correctament i d’altres de fer-ho malament. Per a llegir o mirar imatges sembla que n’hi ha prou amb la capacitat que tenim tots de «reconèixer» en una imatge quelcom que hàgim vist abans al món real o en altres imatges. Tanmateix, aprendre a «mirar» no és una capacitat que es desenvolupa en nosaltres de manera innata, és a dir, no és automàtica.
Cal adquirir una sèrie de coneixements bàsics i posar en funcionament un sistema o mètode d’interpretació. A les pàgines següents us familiaritzareu amb aquest mètode, és a dir, la iconografia i iconologia, que serveixen als historiadors de l’art per a efectuar una lectura o interpretació de l’obra d’art dins de les seves coordenades correctes de temps i espai. Per tant, una vegada hàgiu interioritzat els tres nivells de significació de l’obra d’art que en el seu moment va formular Erwin Panofsky en diferents treballs (1935-1968) i hàgiu assimilat els continguts d’aquest mòdul, comprendreu en què consisteix el treball de l’iconògraf i/o de l’iconòleg –no és que la distinció entre aquestes disciplines (iconografia i iconologia) sigui ara una qüestió fonamental.
No obstant això, deixem que sigui un altre dels pares de la disciplina, Ernst H. Gombrich, qui us digui en què consisteix un manual d’iconografia i que sigui ell qui us doni la primera regla metodològica, a manera de benvinguda al mòdul.

«Cal reconèixer que resulta més apassionant llegir o escriure històries de detectius que llegir llibres de cuina, però són aquests últims els que ens expliquen la manera en què es fan correntment els àpats i, mutatis mutandis, si cal esperar que alguna vegada se serveixin els dolços davant de la sopa. […] Hauríem d’exigir a l’iconòleg que després de cadascun dels seus vols tornés a la base i ens expliqués si els programes del tipus dels quals ha gaudit reconstruint poden documentar-se amb fonts primàries o només amb les obres dels seus col·legues iconòlegs. En cas contrari correrem el perill d’estar construint un mode místic de simbolisme, gairebé igual a com el Renaixement va construir una ciència fictícia dels jeroglífics basada en una falsa idea de partida sobre la naturalesa de l’escriptura egípcia» (Gombrich, Ernst H. (1972). «Introducció: objectius i límits de la iconologia». A: Ernst H. Gombrich. Imágenes simbólicas (pàg. 48). Madrid, 1983).

Objectius

Els objectius d’aprenentatge d’aquest mòdul són els següents:
 1. Adquirir la terminologia i les eines d’anàlisi i recerca per entendre i interpretar correctament la significació d’una obra d’art, sempre en relació amb les seves fonts literàries o textuals.

 2. Distingir entre iconologia i iconografia i diferenciar aquestes dues postures metodològiques en l’estudi de la història de l’art.

 3. Adquirir una sèrie de coneixements bàsics i familiaritzar-se amb un sistema o mètode d’interpretació, és a dir, el mètode iconològic, per efectuar una lectura o interpretació de l’obra d’art dins de les seves coordenades correctes de temps i espai.

1.El llenguatge de les imatges

No hi ha dubte que vivim a la «societat de la imatge». A més, donem per fet que existeix una «comunicació visual» o una «cultura visual» i que les imatges són portadores de significats. Durant bona part del segle xix i del segle xx es van generalitzar dues idees –preconceptes?– entorn de les imatges, que, en gran mesura, encara perviuen en amplis sectors de les societats contemporànies. Les imatges són «còpies fidels» de la realitat i, per tant, no menteixen; les imatges tenen significats apriorístics que és possible «llegir» sense recórrer per a res a un altre tipus d’experiència diferent de l’experiència sensible, és a dir, que les imatges «parlen» per si soles.
Però les imatges mai no estan soles (1) ; sempre apareixen contextualitzades en el marc d’una societat, temps i lloc. És aquí on rauen les claus per a una correcta lectura i interpretació de les imatges i no en les imatges mateixes; consegüentment, el seu significat sempre és el resultat de múltiples relacions (socials, ideològiques, polítiques, morals, religioses, etc.) que s’hi estableixen. I és que també els mitjans de producció, circulació i recepció de les imatges, canviants segons coordenades de temps i espai, alteren la nostra manera d’entendre o interpretar-ne el significat, de comprendre’n el sentit.
(1) L’art pot oferir –i, de fet, ho fa sovint– testimoniatge d’alguns aspectes de la realitat social que els textos passen per alt. Però l’art figuratiu sovint és menys «realista» del que sembla. Així doncs, la crítica de les fonts és fonamental. Per a una àmplia anàlisi sobre com es poden utilitzar les imatges com a document històric, vegeu Haskell, Francis (1995). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Madrid: Alianza, i Burke, Peter (2001). La historia y sus imágenes: el arte y la interpretación del pasado (pàg. 25-41, i, particularment, pàg. 37-38). Barcelona: Crítica.
Aprofundim una mica en aquestes idees. Avui dia, llegir imatges s’ha convertit en un lloc comú de les humanitats. Però llegir una imatge no és un procés «automàtic». A més, el procés de «significació», és a dir, d’interpretació i producció del sentit, respon a un conjunt de relacions canviants sota diverses circumstàncies històriques.
Les imatges no poden ser enteses com a simples reproduccions, és a dir, un simple «reflex de la societat» o del món visible (2) , sinó com a representacions visuals que responen a una sèrie de «convencions» en funció de les relacions que mantenen les imatges i la cultura que les produeixen. De fet, a través de les diferents èpoques han conformat i conformen un llenguatge propi, és a dir, el llenguatge de les imatges (llenguatge icònic), sotmès al seu corresponent sistema codificat de signes i regles, el qual té la seva quinta essència en l’art figuratiu (3) . Aquest llenguatge és tan ric i complex com el llenguatge oral o escrit, però diferent. No hi pot haver cap dubte. I la tradicional relació entre imatge i paraula, que designa al seu torn una relació unívoca entre l’art i la literatura, no ens pot portar a equívocs en referència a això.

«Malgrat que la idea que l’art és un llenguatge universal està molt estesa, és completament falsa, ja que en realitat es tracta d’un llenguatge particular amb normes i codis d’interpretació específics» (vegeu Furió, Vicenç (2000). Sociología del arte (pàg. 79). Madrid (reed.)).

En aquest punt, hem fet, gairebé sense adonar-nos-en, un desplaçament del centre d’interès del terme art a favor de la noció més genèrica d’imatge, més apropiada per als objectius i finalitats de la iconografia i la iconologia. Per tant, el mòdul present tracta de les imatges i no de l’art. Ara bé, si la imatge és una classe de text o «missatge» que es camufla sota l’aparença d’un reflex o transcripció fidel del món real, no ens han d’estranyar les reflexions sobre les nocions de llenguatge o signe.

1.1.Llengua, sistema, signe

En la sistematització de la iconologia és fonamental la influència deixada per la llavors naixent ciència de la lingüística. Va ser a principis del segle xx quan el lingüista suís Ferdinand de Saussure va establir la tradicional diferenciació entre llengualangue, la llengua estàndard social, constituïda per un sistema de signes que formen un codi– i paraula/parlaparole, l’acte lingüístic individual i irrepetible del parlant–. Partint del pressupòsit que la llengua és el «context o trama de relacions que convencionalment determina què significa una paraula», va arribar a la conclusió que l’evolució de les paraules i del seu significat s’hauria d’estudiar en relació amb el seu context cultural i sociològic (4) . Una conclusió que va obrir grans expectatives per als estudis d’humanitats i ciències socials. A més, en el tocant a la història de l’art, Saussure va considerar l’obra d’art com una representació significativa d’una altra cosa, i a l’art, un llenguatge que transmet continguts semàntics a través de mitjans formals (5) .
En fi, des de la publicació del seu Curso de lingüística general (1916), va quedar fixat l’eix llengua, parla, signe; Saussure també va admetre la divisió del signe en dues parts, un significant (forma) i un significat (concepte), que apareixen indissociablement units. Això constitueix la base conceptual de la semiòtica o semiologia, una ciència sorgida entre finals del segle xix i inicis del segle xx, que s’ocupa de les diferents classes de signes, així com de les regles que governen la seva creació i producció, transmissió, recepció i interpretació. Tal com va establir el filòsof i semiòleg italià Umberto Eco, «la semiòtica s’ocupa de qualsevol cosa que es pugui considerar com a signe»; i va afegir: «signe és qualsevol cosa que es pugui considerar com a substitut o significant de qualsevol altra cosa (6) ». Així doncs, com a oposada a la iconografia, que busca identificar el significat, la semiòtica es preocupa per la forma en què es crea el significat.
D’altra banda, qualsevol manual de semiòtica general faria una classificació dels signes en quatre categories o tipologies: indicis, icones, símbols i signes «en sentit estricte». No obstant això, la imatge només es correspon amb les tres últimes –icona, símbol, signe–; i l’art, d’una manera particular, amb la categoria de símbol, sense una correspondència biunívoca entre signe i significació. Però potser és més fàcil explicar que l’art no pot ser un signe convencional des d’altres bases conceptuals. Prendrem com a postulat la definició del filòsof Ernst Cassirer, que planteja que l’art és «una forma simbòlica, és a dir, un dels mitjans que ha inventat l’home per aprehendre la realitat i comunicar-ne alguna cosa (7) ».
(7) Aumont, Jacques (1972). La Estética hoy (pàg. 132). Madrid: Cátedra, 2001. Bialostocki, Jan (1972). «Los “temas de encuadre” y las imágenes arquetipo». A: Jan Bialostocki. Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes (pàg. 115-121). Barcelona: Barral.
Però, què és un símbol?
En qualsevol diccionari en ús trobaríem una definició semblant a «una figura o imatge utilitzada com a substitut o signe de qualsevol altra cosa».
En aquesta definició es considera que el símbol pertany a la categoria dels signes en tant que, per naturalesa o convenció, representa o substitueix una altra cosa. Tanmateix, «el símbol, a diferència del signe, és ambigu i es presta a diferents significacions», és a dir, no és «unívoc». Heus aquí, doncs, el fonament del llenguatge de les imatges, que no sempre és reversible. Però, i el significat de les imatges? Aquest és un assumpte esmunyedís. Tenint en compte que les imatges «representen» alguna cosa, és a dir, són semblants, en alguns aspectes, a la cosa representada (significat representacional), però també que aquesta atribució de significació no és estrictament convencional (simbolisme).
Com explica Umberto Eco, la imatge o signe icònic té certa semblança o «iconicitat» amb l’objecte que representa o refereix en la realitat i, a més, està sotmès a un sistema de convencionalismes que es construeixen en conèixer i recordar aquest objecte (8) . Per tant, les imatges no són tan «representatives» com es creu; perquè, fins i tot sent recognoscibles (desxiframent, descodificació), sempre apareixen envoltades en certa «ambigüitat (9) ».
Fa ja temps, el psicòleg i filòsof Rudolf Arnheim va proposar una classificació suggestiva i útil dels valors de la imatge, en la seva relació amb la realitat, en tres categories (10) .
 • Un valor de representació: la imatge representa coses concretes; la imatge aporta informació (visual) sobre el món.

 • Un valor de símbol: la imatge simbòlica és la que representa coses abstractes. La noció de símbol, molt carregada al seu torn històricament, és la manera d’«exterioritzar» un pensament o idea, així com el signe o mitjà d’expressió al qual s’atribueix un significat convencional –compartit i socialment acceptat– i a la gènesi del qual es troba la semblança, real o imaginada, amb el significat.

 • Un valor de signe: una imatge serveix com a signe quan representa un contingut els caràcters del qual no reflecteix visualment.

Una imatge particular pot ser utilitzada per a cadascuna d’aquestes funcions i sovint en serveix més d’una al mateix temps. Posem, per exemple, el retrat més conegut dels que Hyacinthe Rigaud va pintar per a Lluís XIV. En tant que «retrat», pressuposem que la «imatge» aporta informació sobre la realitat. Però, atès que la seva funció no era, en termes generals, presentar una «còpia» recognoscible dels trets del rei, sinó, per contra, celebrar el Rei sol, és a dir, glorificar-lo, es tracta d’una imatge simbòlica. De fet, el quadre està farcit de símbols. Potser el símbol de la monarquia més fàcilment recognoscible és la corona; però en aquest cas està relegada a un segon pla –sobre el coixí–. El que sí que porta és un ceptre curt. S’acostumava a representar els reis francs portant un ceptre molt particular: «la mà de justícia». Es tracta d’una mà d’ivori que beneeix, un objecte que és, alhora, atribut dels reis i símbol de poder que al·ludeix a la potestat del sobirà de jutjar i fer justícia.
Figura 1. Hyacinthe Rigaud, Lluís XIV, h. 1701. Pintura a l’oli sobre llenç. Museu del Louvre, París.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_XIV_of_France.jpg
D’altra banda, cal fer referència a la flor de lis, que és una representació de la flor del lliri, la qual, convertida ja en imatge-signe, identifica, en atenció a una determinada convenció (heràldica), la Casa de Borbó. Però, francament, les imatges-signe amb prou feines són imatges en el sentit corrent de la paraula –que correspon, en línies generals, a les dues primeres classificacions. Aquest és el cas, per exemple, de les primeres imatges paleocristianes, que van aparèixer al voltant de l’any 200 dC, com la imatge-signe del Peix –potser l’heu vist, en forma d’adhesiu, a la part de darrere d’un cotxe–, que al·ludeix directament a Crist (Ichthys, que significa ‘peix’ en grec, és l’acrònim de «Iesous Xristos Theou Yios Soter» [‘Jesucrist, Fill de Déu i Salvador’]).
Figura 2. Imatge-signe del Peix (Ichthys, que significa ‘peix’ en grec, és l’acrònim de «Iesous Xristos Theou Yios Soter» [‘Jesucrist, Fill de Déu i Salvador’]).
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Ichys.svg
Després d’haver-nos ocupat d’estudiar signes i símbols, ningú pot dubtar que es produeixen fenòmens de comunicació en l’àmbit de la imatge, així com en l’àmbit de l’art. Però podria semblar més problemàtic fer servir categories de la semiòtica o la lingüística per a explicar o estudiar aquests fenòmens en un manual d’iconografia. Ara bé, la història de l’art i la iconologia estan acostumades a alimentar-se de la teoria i crítiques literàries, especialment durant la segona meitat del segle xx. Pel que fa a la semiòtica, cal referir que el crític literari i teòric txec Jan Mukarovsky va definir l’art, ja cap al 1930, com un «fet semiològic», i va concloure que l’obra d’art, en tant que «signe», té una funció comunicativa, però també una funció estètica (funció poètica).

1.2.Llenguatge, cultura, símbol

Aquest canvi metodològic i substancial, que es fonamenta en una anàlisi prèvia del llenguatge i de les seves relacions, no només es troba a les bases conceptuals de la iconologia i la iconografia, sinó també de l’antropologia cultural i/o social, tal com la va entendre l’antropòleg francès Claude Lévi-Strauss. Ell va sostenir que «la cultura és bàsicament un sistema de signes produïts per l’activitat simbòlica de la ment i que les associacions simbòliques no necessàriament són les mateixes en totes les cultures».
Són molts els historiadors que, des de finals de les dècades de 1960 i 1970, van dirigir-se cap a l’antropologia a la recerca de nous models per relacionar cultura i societat, en el que es va anomenar «antropologia històrica (11) ». És el cas d’alguns historiadors associats a la revista francesa Annales, per exemple Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Le Goff i Pierre Nora, que van conrear la història de les mentalitats o de les «representacions col·lectives» i de l’imaginari social, és a dir, l’«imaginat» més que no pas el purament imaginari. De fet, la majoria de les llengües distingeixen entre «pensar» –amb paraules, conceptes o nombres– i «imaginar» –pensar amb imatges–, és a dir, una capacitat «imaginària» –en el sentit de crear imatges–, que evidentment està relacionada amb el fet artístic (literatura, arts plàstiques, cinema, etc.) i la seva capacitat per a «fabricar» imatges.
El concepte de cultura dels antropòlegs era i segueix sent atractiu per als historiadors, i està relacionat, des del punt de vista conceptual, amb l’estudi dels símbols que tradicionalment han dut a terme els especialistes d’història de l’art i de la literatura. Una altra definició alternativa de símbol podria ser que es tracta de «[…] una realitat aprehensible mitjançant els sentits que […] remeten a una altra realitat que excedeix el seu abast (12) ». I és que les imatges estan profundament arrelades en l’esperit humà, raó per la qual se’ls adscriu sovint valors màgics o religiosos. De fet, l’antropòleg i iconòleg francès Gilbert Durand es va aproximar al problema per una altra via: des de la psicoanàlisi del filòsof suís Carl G. Jung. Perquè, com ell, creia en l’existència dels arquetips, és a dir, certes imatges (arquetípiques) compartides per tota la humanitat, presents de manera preconscient a la psique de l’homo sapiens i que formen part del «contingut de l’inconscient col·lectiu». Una concepció que s’apropa en part a la filosofia de les formes simbòliques d’E. Cassirer, en el sentit que «l’home no viu en un univers purament físic sinó en un univers simbòlic. Llengua, mite, art i religió són parts d’aquest món (13) […]».
No obstant això, el medievalista Jacques Le Goff va criticar aquesta visió de «l’imaginari» a les societats humanes i va advertir del perill de fer una història de l’imaginari com una «història dels arquetips». Des d’aquest punt de vista, els historiadors dels Annales van rebutjar el concepte de símbol i van encunyar el terme imaginaris socials (o culturals), el qual els convenia més per a definir aquesta categoria particular de representacions col·lectives, en tant que representacions de la realitat social, idees-imatges de la societat i de tot el que s’hi relaciona. Però no hi ha dubte que els símbols són a l’«imaginari» el que els signes a un «codi»; els quals, ja sigui com a contingut de l’inconscient col·lectiu o com a motius mitològics i llegendaris, adopten finalment forma a través de l’activitat artística.
Una de les contribucions més importants a la història dels «imaginaris socials» és El nacimiento del purgatorio (1981), on Le Goff s’ocupa de l’aparició de la idea de purgatori –justament associada a l’aparició de la paraula purgatorium–, que situa cronològicament a la fi del segle xii (14) . Ell va assenyalar que

«El veritable naixement del Purgatori es produeix durant una mutació de la mentalitat i de la sensibilitat en el pas del segle xii al segle xiii, especialment durant una modificació profunda de la geografia del Més Enllà i de les relacions entre la societat dels vius i la societat dels morts» (Le Goff, Jacques (1981). El nacimiento del purgatorio (pàg. 51 i següents). Madrid: Taurus).

En aquella època estaven canviant moltes coses a l’Occident medieval (entre els segles xii i xiii). Però l’aparició del purgatori responia a la necessitat d’omplir el temps existent entre la mort «de la carn» i el Judici Final (Apocalipsi 20, 7-15), en què ressuscitaran els cossos per tornar a unir-se a les ànimes i ocupar un lloc definitiu al cel o a l’infern.
Així, Tomàs d’Aquino va recollir la nova idea-imatge a la Summa Theologica (escrita entre 1265 i 1274):

«Del lloc del purgatori no es troba a l’Escriptura res expressament determinat, ni es poden adduir raons eficaces per a això. Tanmateix, probablement i el més concorde amb les dites dels sants […] és que el lloc del purgatori […] és un lloc inferior, unit a l’infern, de tal manera que el mateix foc que turmenta els condemnats a l’infern purifica els justos al purgatori […]». (d’Aquino, Tomàs (1956). Suma Teológica (tom VIII, vol. XVI, pàg. 645-646). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos).

Ara bé, cal esperar a la segona meitat del segle xiii perquè l’art comenci, tímidament, a representar les ànimes del purgatori. En general, aquestes apareixen turmentades entre unes flames que no es diferencien de les de l’infern, però el «tercer lloc» queda clarament identificat pels gestos de les figures: ànimes en oració, que així expressen la seva esperança en la salvació, i de vegades per la presència d’àngels, que les consolen i, fins i tot, n’alliberen algunes.
Si bé alguns exemples més tardans introdueixen novetats importants quant al càstig dels pecadors: la doble purificació per l’aigua i el foc, que podem veure en alguns purgatoris de la miniatura francesa. És el cas dels purgatoris pintats per Jean Colombe a les Hores d’Anna de França i a Les molt riques hores del Duc de Berry, on podem observar com a mínim dos espais ben diferenciats: un llac o bassal d’aigua freda i un corrent o riu de foc, que s’integren en un paisatge verd. Aquest contrasta, per la seva banda, amb la muntanya del fons, on es representa el purgatori com un penya-segat rocós, en el qual les ànimes es podien purificar a través del penediment.
Figura 3. «Purgatori», miniatura (il·lustració de manuscrit). Il·lustració de Les molt riques hores del Duc de Berry, dels germans Limbourg, 1411-1416, f. 113 v. Museu Condé, Chantilly.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Folio_113v_-_Purgatory.jpg

1.3.Llenguatge, estil, mode

«L’art és un dels mitjans de comunicació. Evidentment, estableix una connexió entre l’emissor i el receptor […]. Ens autoritza això a definir l’art com un llenguatge organitzat d’una manera particular?» (Lotman, Yuri M. (1970). Estructura del texto artístico (pàg. 17). Madrid: Istmo, 1982).

El sentit comú diu que sí, és a dir, que l’art es pot descriure com un «llenguatge especial» i l’obra d’art, com un «text» produït en aquest llenguatge. Si una imatge és un text (visual), llavors és també un sistema, atès que es tracta d’un conjunt o encaix d’elements, que funcionen coordinadament per complir amb el seu propòsit: les línies, les formes, els colors, les llums i les ombres, etc. Però cal ser prudents (15) , perquè les imatges són també artefactes, igual que un cotxe, un sofà o un programa d’ordinador. És a dir, una imatge és un «objecte» fabricat per éssers humans per a éssers humans i, per tant, s’ajusta, com qualsevol altre objecte, a un ús i funció específica dins de la societat i/o la cultura (o les cultures o subcultures) que la produeix.
(15) El model de lectura de textos (desxiframent, descodificació), que serveix com a metàfora per a la interpretació de diferents fenòmens o actes comunicatius, ja des de la semiòtica, ja des de la iconologia, està sent fortament contestat des dels «estudis visuals». Es tracta d’un enfocament interdisciplinari i relativista que s’ocupa de la «cultura visual», en l’àmbit acadèmic, i que proposa un gir cap a models de recepció i de visualització centrats en la «condició d’espectador» (mirar, reconèixer). Un dels primers teòrics interessats en el camp dels estudis visuals va ser Mitchell, W. J. T. (1994). Teoría de la imagen: ensayos sobre representación verbal y visual (pàg. 16-17 i següents). Madrid: Akal, 2009.
D’altra banda, no hi ha art sense un emissor i un receptor, és a dir, sense un artista –o un comitent, un mentor (d’un programa iconogràfic), etc.– i un públic. Seria convenient referir, aquí, que aquestes categories, igual que les de codi i missatge, pertanyen al model de la comunicació verbal del lingüista rus Roman Jakobson, tal com va ser formulat a la dècada de 1960. Ell presenta i descriu els sis elements que intervenen en la comunicació: emissor, receptor, missatge, context/referent, canal i codi.
De la mateixa manera, el lingüista i semiòleg rus Yuri M. Lotman va fer avenços importants en estudiar la cultura com un fenomen de comunicació. Així, va donar compte de la tendència a identificar la «cultura» amb un repertori (o codi), a manera de «caixa d’eines» d’hàbits, tècniques i estils amb els quals la gent construeix les seves estratègies per «entendre el món (16) ». Una noció no gaire llunyana de la que acostumen a utilitzar els historiadors per a estudiar les mentalitats col·lectives i els imaginaris socials.
Però en què consisteix un repertori? Si entenem la cultura sota el prisma de la teoria de la comunicació i, per tant, acceptem l’estatus de l’«art com a llenguatge (17) », es pot definir com
(17) Tal com va creure Gombrich: «Tot apunta a la conclusió que la locució “el llenguatge de l’art” és més que una metàfora […]». Gombrich, Ernst H. (1979). Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica (pàg. 88). Barcelona: Gustavo Gili.
«[…] un conjunt de regles i materials que regulen tant la construcció com el maneig d’un determinat producte, o en altres paraules, la seva producció i el seu consum (18) ».
(18) Iglesias Santos, M. (1994). «El Sistema literario: teoría empírica y teoría de los polisistemas». A: D. Villanueva (coord.). Avances en teoría de la literatura: estética de la recepción, pragmática, teoría empírica y teoría de los polisistemas (pàg. 337-338). Santiago de Compostel·la: Universidade de Santiago de Compostela.
Per tant, la noció de repertori representa un pas endavant; no es pot equiparar sense més ni més a la noció de codi o llenguatge, ja que comprèn els materials disponibles per a la creació i producció. Un posicionament teòric que porta a la llum, tanmateix, una sèrie de problemes que queden, de vegades, fora del camp d’acció tradicional de la història i de la teoria de l’art. És el cas de l’oposició entre llenguatge i estil, que ja va posar de manifest Gombrich (19) .
(19) Gombrich, Ernst H. (1979). Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica (pàg. 19 i següents). Barcelona: Gustavo Gili. Moralejo Álvarez, Serafín (2004). Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación (pàg. 123-127). Madrid: Akal.
Aprofitem-nos aquí de les seves paraules: «En el pol del “llenguatge”, tindríem tot el que de suprapersonal, inconscient, automàtic i fatal hi pot haver en els anomenats estils històrics, concebuts a la manera absolutista (20) […]» (estil neoclàssic, estil barroc, etc.). Això és el que tradicionalment anomenem «períodes», o simplement «èpoques», que són formulats posteriorment pels historiadors de l’art com una unitat. L’ús del terme estil es reserva, en canvi, a la seva accepció d’«estil individual» (l’estil de Miquel Àngel, l’estil de Rembrandt, etc.). De manera que estil passa a lligar-se a les nocions d’expressió i mode. El llenguatge artístic, comprensible i convencional en una societat, temps i lloc, és contraposat a l’expressió individual de l’estil, que utilitza els mitjans al seu abast –dins de la caixa d’eines que constitueix el llenguatge o codi de cada època–. En aquest sentit, i fins i tot admetent un cert grau d’inexactitud, es pot identificar l’eix «estil» i «llenguatge» en la història de l’art amb «parla» i «llengua» en la lingüística, o amb «missatge» i «codi» en la teoria de la comunicació.
La veritat és que quelcom més o menys equivalent al que entenem per «llenguatge» o, més pròpiament, «repertori» existeix també en l’art. De fet, no són pocs els historiadors de l’art que han recorregut a termes llenguatge, en contraposició a estil, com a alternativa per als «estils epocals». L’historiador americà Meyer Shapiro va escriure, a mitjan segle xx, una síntesi sobre la història de l’«estil», en la qual va subratllar que

«[…] l’estil és, sobretot, un sistema de formes amb una qualitat i expressió significatives per mitjà del qual es fa visible la personalitat de l’artista i el punt de vista general d’un grup [generacions, escoles (21) ].»

Es tracta, en qualsevol cas, d’una realitat que és, en essència, complexa, dinàmica, oscil·lant entre pols extrems. En una banda hi ha el llenguatge; a l’altra, l’estil; al tercer vèrtex, el mode [ref. Teoria dels gèneres]. El mode és un «estil aplicat». El concepte de mode permet determinar les diverses formes d’expressió del mateix artista o del mateix cercle dins d’un mateix període de temps (22) . Però no és fàcil traçar la frontera entre mode i estil.
Ara bé, passant de la idea al pla del concret, vegem com funciona l’eix llenguatge, estil i manera en un cas d’estudi, com per exemple, la pintura florentina del segle xv. El relat de la història de l’art sobre el Quattrocento florentí, als manuals de batxillerat, consisteix a posar en relleu la minuciosa observació de la natura, la recerca de procediments idonis per a representar-la, en un progrés constant cap a la «il·lusió de realitat», o bé la construcció de l’espai en perspectiva, entre altres anhels de l’època. En aquest sentit, dins d’un temps i d’un lloc sembla que només hi ha un estil. Però la pintura florentina va exhibir una complexitat més gran de la que pot suggerir aquest «relat» si deixem a una banda els estils epocals (llenguatge) i ens fixem en els estils individuals.
Així, per exemple, al convent de Sant Marc, Fra Angelico va pintar un fresc, situat al corredor nord del convent, l’assumpte del qual és l’Anunciació. És un dels frescos que es van fer en últim lloc, probablement cap a 1450. Fra Angelico va desenvolupar un model visual que mantenia, en línies generals, elements de la pintura del gòtic italià, sense renunciar a la versemblança de l’espai. De fet, el seu estil es caracteritza per l’ús d’altres mitjans aliens a la construcció de l’espai en perspectiva, com el modelatge del color o el buit, per a simbolitzar conceptes espirituals: ascetisme, misticisme.
Figura 4: Fra Angelico, L’Anunciació, h. 1440-1450. Pintura al fresc. Convent de Sant Marc, Florència.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/La_Anunciaci%C3%B3n_%28Fra_Ang%C3%A9lico,_Florencia%29#/media/File:Fra_Angelico_043.jpg
Però per a entendre que els artistes donen formes diferents al que volen representar, ja sigui en funció d’un contingut o d’un gènere concret, del talent i de la formació artística o de l’expressió que es persegueix, potser cal comparar-la amb una altra obra del mateix tema, com, per exemple, L’Anunciació del Museu del Prado. Aquesta pintura està considerada actualment una de les primeres obres mestres de Fra Angelico i la primera de les moltes versions que d’aquest passatge evangèlic va pintar al llarg de la seva carrera.
Figura 5. Fra Angelico, L’Anunciació, h. 1425-1428. Pintura al tremp sobre taula. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/La_Anunciaci%C3%B3n%2C_by_Fra_Angelico%2C_from_Prado_in_Google_Earth_-_main_panel.jpg
Però encara podem anar més enllà en la nostra anàlisi, si recorrem al concepte de mode.
També per al convent de Sant Marc, es va encarregar a Fra Angelico la creació d’un fresc en una de les cel·les que va servir de lloc privat per a Cosme de Mèdici, mecenes de les obres de remodelació i ampliació. L’assumpte triat per a decorar-la va ser l’adoració dels Mags. L’obra està datada després de 1450 i, segurament, no va ser executada exclusivament per Fra Angelico, que sí que va ser el responsable del disseny. Tot i que per l’estil, apreciem la mà de Benozzo Gozzoli, el seu deixeble més avantatjat.
Figura 6. Fra Angelico i Benozzo Gozzoli, L’adoració dels Mags i (al centre:) Crist home de Dolors, h. 1450. Pintura al fresc. Convent de Sant Marc, Florència.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Cappella_dei_Magi#/media/File:Angelico,_affresco_s._marco,_adorazione_dei_magi_cella_39.jpg
Aquesta expressió d’una individualitat original i única és encara més evident en la comparació amb una altra obra una mica més tardana, però amb la mateixa tècnica i suport –pintura al fresc– i que aborda, a més, la mateixa història. Es tracta de la capella dels Mags, al palau Mèdici Riccardi, on es representa el festeig dels Reis Mags (1459-61), l’obra més coneguda de Benozzo Gozzoli. Si les acarem, es fa evident que Gozzoli va experimentar en pocs anys una evolució en el seu estil que el va portar més cap al naturalisme. Però també és cert que la seva manera de fer s’ajusta, aquí, a les necessitats d’una clientela específica i a les característiques d’un tipus de patronatge. Tenint en compte que és freqüent que un artista s’expressi de maneres diferents.
Figura 7. Benozzo Gozzoli, Cappella dei Magi (‘capella dels Mags’), fresc de la paret est, h. 1459-1461. Pintura al fresc. Palazzo Mèdici Riccardi, Florència.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Cappella_dei_Magi#/media/File:Gozzoli_magi.jpg
Aquests dos exemples de la pintura florentina, gairebé extrems, evidencien en el seu estil i mode, i en els detalls de la seva iconografia, a quina clientela serveix cadascun; a una rica família florentina o, més pròpiament, a una casa principesca: els Mèdici; o als monjos dominics d’un convent: Sant Marc de Florència. En aquella, el detallisme i la riquesa dels abillaments van acabar per donar a un tema religiós un caràcter més aviat profà. Igualment són evidents les associacions amb el luxe de les corts italianes: una escena de caça enmig del paisatge, el castell a la part alta de la muntanya, etc.
Del que no hi ha dubte és que en abordar les nocions d’estil i mode aprofundim en les possibilitats del mètode iconogràfic (23) .
(23) Per Panofsky, «[…] en una obra d’art, la forma no es pot separar del contingut; la distribució del color i de la línia, de la llum i de l’ombra, dels volums i dels plans […], s’ha d’entendre com a vehicle d’una significació que transcendeix el merament visual». Panofsky, E. (1979). El significado de las artes visuales (pàg. 171-193, especialment pàg. 187). Madrid: Alianza Forma.

2.La ciència de les imatges

Iconografia i iconologia o bé són dos termes utilitzats pràcticament com a sinònims en la terminologia científica comuna dels historiadors de l’art, o bé són considerats dos mètodes diferents i auxiliars a l’estudi de la història de l’art. Els seus orígens, les seves bases conceptuals i les seves bases epistemològiques són diferents, encara que tots dos mots procedeixen de la mateixa arrel grega, eìkón (‘imatge’, ‘figura’). Aquesta confusió aparent deriva de la manera en què aquests dos conceptes han estat utilitzats tradicionalment per diferents disciplines afins a la història i a la història de l’art. Per a poder fer una atribució correcta de significat, haurem de dur a terme una anàlisi individualitzada de cadascun i rastrejar breument la història d’aquests termes en la historiografia (24) .
(24) Com va afirmar Mateo Alemán, els llibres han de ser «pocs, bons i ben coneguts». En aquest sentit, enfront de l’actual oferta editorial de manuals d’iconografia, segueixen sent d’obligada referència: Esteban Lorente, Juan Francisco (1990 o qualsevol altra edició). Tratado de iconografía. Madrid: Istmo, i Castiñeiras, Manuel (1998). Introducción al método iconográfico. Barcelona: Ariel, 2008. Més recentment, García Mahíques, Rafael (2008-2009). Iconografía e iconología (2 vol.). Madrid: Encuentro.

2.1.Iconografia

Des del punt de vista etimològic, iconografia està formada per dos vocables grecs: eìkón (‘imatge’, ‘figura’) i gráphein (‘escriure’, ‘descriure’), per la qual cosa entenem que es tracta de la ciència o disciplina que s’ocupa de la descripció d’imatges. Si bé en la història del terme iconografia s’han anat entrecreuant diferents accepcions.
Però a grans trets entenem per iconografia
«l’estudi descriptiu i classificatori de les imatges a partir del seu aspecte exterior i la relació amb les seves fonts literàries, és a dir, les seves associacions textuals. Aquest estudi té per objectiu desxifrar el tema o assumpte d’una figura, o més pròpiament, d’una representació figurativa (25) ».
Realment aquesta accepció es va desenvolupar associada a l’estudi de l’art cristià i dels seus temes. Per tant, en aquest «estadi» del desenvolupament de la disciplina, la iconografia ens ajuda a identificar correctament escenes com aquesta (a continuació), que ja formen part de l’imaginari col·lectiu occidental –independentment de l’origen, extracció social o credo de l’espectador:
Figura 8. Albrecht Dürer, L’adoració dels tres Mags, 1504. Pintura sobre taula; tècnica mixta. Galeria dels Uffizi, Florència.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_-_Adorazione_dei_Magi_-_Google_Art_Project.jpg
Qualsevol observador familiaritzat amb la cultura i l’art occidentals pot identificar fàcilment la dona asseguda, a l’esquerra, que sosté un nen sobre els seus genolls, com la Mare de Déu amb el seu fill: Jesús. Aquest rep l’ofrena de tres personatges masculins; un, el més vell de tots tres, s’agenolla per lliurar el primer dels presents, mentre el segon, dempeus, al centre de la composició, mira cap al tercer, un home jove de color negre. Els seus regals van en recipients luxosos. L’escena s’enriqueix amb altres detalls. Però aquests tres personatges, abillats amb mantells reials, riques vestidures i joiells, com és habitual des de la Baixa Edat Mitjana, representen els tres Reis Mags.
Així doncs, quan veiem, en un context religiós, una escena semblant a aquesta, protagonitzada per tres personatges masculins, d’edats o trets racials diferents, amb la iconografia pròpia dels Reis, portant presents a un nen de poca edat, immediatament identifiquem els tres Reis Mags; és a dir, reconeixem, en aquesta escena, una cosa que hem vist abans en altres escenes semblants. Així doncs, gairebé inconscientment, analitzem l’escena; comptem el nombre de figures; identifiquem un grup de tres personatges, pel seu sexe, posició, aspecte i vestimenta, i ho separem de la resta dels elements que conformen l’escena. Immediatament identifiquem el tema o assumpte que es representa, així com la resta dels motius que componen l’escena.
«El tema és l’assumpte entorn del qual es conforma l’escena. El motiu, per contra, constitueix un subtema dins d’aquesta mateixa escena, o un assumpte menor relacionat amb l’assumpte general i que sol acompanyar-lo. Per tant, enfront del caràcter global del tema principal, el motiu es relaciona amb el particular (26) ».
(26) Castiñeiras, Manuel (1998). Introducción al método iconográfico (pàg. 42). Barcelona: Ariel, 2008. Aquesta definició de «tema» i «motiu» no es correspon, no obstant això, amb la formulada per E. Panofsky, que diferenciava entre elements formals (motiu) i de contingut (tema), igual que altres iconògrafs actuals. García Mahíques, Rafael. «El proyecto “Los tipos iconográficos” y una reflexión sobre la terminología en los estudios iconográficos». A: Rafael García Mahíques i Zuriaga. Imagen y cultura. La interpretación de las imágenes como historia cultural (pàg. 30-31).
Per a aclarir encara més aquesta divisió entre els elements d’una mateixa escena, ens servirà d’exemple l’Adoració dels tres Mags: el tema principal són els tres Mags al costat del grup de la Mare de Déu amb el Nen –noteu que per a Dürer, Josep és un motiu del qual es pot prescindir–, que conforma l’assumpte de l’obra; els afegits o ampliacions que l’acostumen a acompanyar són els motius, com ara el portal de Betlem, els patges, el seguici, etc.
Per tant, solem identificar fàcilment que es tracta dels tres Reis Mags, per semblança a altres escenes en què es repeteix el mateix decorat o que acostuma a estar conformada pels mateixos motius. Però, alhora, reconeixem el tema pels personatges principals, per contraposició amb altres escenes semblants en què es recorre al mateix decorat, al mateix nombre de figures, fins i tot a les mateixes actituds i posicions, però on la caracterització dels personatges és diferent. En aquestes circumstàncies, són les vestimentes i els objectes que porta el grup objecte d’estudi, és a dir, els seus atributs, el que ens sol ajudar a diferenciar, sense cap gènere de dubtes, els tres Mags dels pastors, per exemple, encara que l’escena tingui lloc al mateix escenari típicament descrit com un pessebre o portal de Betlem.
L’atribut (iconogràfic) és, per tant, un objecte real que ajuda a caracteritzar, de manera precisa, una figura, humana o divina, d’acord amb fets de la seva biografia, és a dir, de la seva història, o bé sobre la base de determinats convencionalismes.
Figura 9. Domenico Ghirlandaio, Adoració dels pastors, 1485. Pintura al fresc. Capella Sassetti, església de la Santa Trinitat, Florència.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domenico_Ghirlandaio_-_Adoration_of_the_Shepherds_-_WGA08819.jpg
Així, per exemple, els recipients luxosos que suposem que porten els obsequis són l’atribut dels tres Reis Mags, igual que la corona o el mantell reial. Però, a més, el color de la pell (negra) o la seva edat (més jove), són els atributs particulars del rei Baltasar, almenys des de finals del segle xv.
S’esperaria que identificar els textos «il·lustrats» en una imatge religiosa com aquesta fos la tasca següent de l’iconògraf, és a dir, recórrer a les fonts literàries. Però, en aquest cas, buscar i localitzar els textos bíblics en què es fonamenta l’escena és una missió farcida de sorpreses, tenint en compte que aquests personatges només apareixen a l’Evangeli de Mateu.

«Quan Jesús va néixer a Betlem de Judea en dies del rei Herodes, van venir de l’orient a Jerusalem uns mags i van dir: “On és el rei dels jueus, que ha nascut? Perquè el seu estel hem vist a l’orient, i venim a adorar-lo”» (Mt 2, 1-2).

«I en entrar a la casa, van veure el nen amb la seva mare, Maria, i prostrant-se, el van adorar; i obrint els seus tresors, li van oferir regals: or, encens i mirra» (Mt 2, 11).

Mateu fa un relat molt breu. De fet, només parla de «mags», en cap moment fa referència als seus noms, ni que fossin reis, ni que fossin tres –un nombre que possiblement es deu a la quantitat dels obsequis–. Aquestes creences van ser agregades diversos segles després i s’han mantingut a la tradició popular. Segons la creença catòlica, aquests mags eren representants de religions «paganes» de pobles veïns; així, els Mags van ser considerats originaris d’Europa, Àsia i Àfrica, respectivament. Igual que succeeix amb els altres treballs de recerca històrica, una mica detectivesca, per a resoldre un trencaclosques iconogràfic com aquest, cal un cert bagatge de coneixements bàsics, per a fer correspondre una escena complexa amb un text o una sèrie de textos que doni compte dels seus trets principals.
Aquesta relació de la iconografia amb l’art cristià ha estat habitual en la historiografia de l’art fins a dates recents. Si bé ja des de finals del segle xix, en l’estudi de la iconografia cristiana, va destacar Émile Mâle. Les seves obres sobre l’art francès de l’Edat Mitjana constitueixen una espècie de gran enciclopèdia de la iconografia medieval, basada en la identificació dels temes, motius i fonts literàries de les representacions figuratives d’una societat, temps i lloc. Mâle va tenir molt clara la relació que s’havia d’establir entre textos i imatges per a comprendre la producció artística d’aquests segles, així com el fonament teològic o doctrinal de l’art medieval. Però la importància del seu treball enciclopèdic no es va limitar a l’art medieval, ja que aquesta preocupació per recopilar marcs generals, partint del particular, li va permetre trobar paral·lelismes entre l’art cristià de diferents èpoques i identificar diferents codis de representació de la fe cristiana. Així doncs, també es va adonar que la iconografia cristiana de l’Edat Moderna als països catòlics era molt similar a la de l’Edat Mitjana, en el sentit que les representacions religioses «obeïen a lleis»:

«Aviat em vaig adonar, no pas sense sorpresa, que al segle xvii, igual que a l’Edat Mitjana, les escenes religioses obeïen a lleis. Creia, per exemple, que trobaria tantes representacions de la Nativitat com artistes hi havia, però vaig descobrir, amb algunes variables de detall, un tema immutable» (Mâle, Émile (1932). El arte religioso de la contrarreforma: estudios sobre la iconografía del final del siglo xvi y de los siglos xvii y xviii (pàg. 11). Madrid: Encuentro, 2001).

En la seva reflexió sobre les representacions i el pensament col·lectiu del segle xvii, Mâle ens presenta un descobriment fonamental: el tipus iconogràfic, un concepte ben implantat en el vocabulari dels historiadors de l’art i que també convé aclarir. En sentit estricte, la iconografia s’ocupa, com ja hem apuntat, de la representació de temes o assumptes i conceptes (abstractes). Ara bé, per «tipus» s’entén
«la materialització o concreció d’un tema o un assumpte. En altres paraules, la manera concreta com s’ha arribat a configurar en imatge un tema o un assumpte (27) ».
(27) García Mahíques, Rafael. «El proyecto “Los tipos iconográficos” y una reflexión sobre la terminología en los estudios iconográficos». A: Rafael García Mahíques i Zuriaga. Imagen y cultura. La interpretación de las imágenes como historia cultural (pàg. 32-33).
És important, arribats a aquest punt, que sapiguem diferenciar el que és tema del que és tipus. El tema és quelcom conceptual i abstracte, extraartístic, mentre que el tipus és quelcom concret, és a dir, la manera concreta com el tema es materialitza en imatge. Per exemple, al fil del text de Mâle, la Nativitat o l’Epifania són dos temes evangèlics, és a dir, del Nou Testament, coneguts per la gran majoria dels cristians i dels «consumidors» de cultura i art occidentals.
Però una cosa és com es conformen aquestes «imatges» a l’imaginari col·lectiu occidental –en una societat, temps i lloc concrets–, i una altra cosa ben diferent és la «imatge» o representació figurada que els artistes creen a partir d’aquest tema, que eventualment pot donar lloc a diferents tipus iconogràfics. Per a comprovar aquest pressupòsit, us proposo que tornem algunes pàgines enrere, observem atentament L’adoració dels tres Mags d’Albrecht Dürer (figura 8) i la comparem amb altres representacions de l’adoració dels Reis Mags en la pintura del Quattrocento florentí. Aquest és el cas, per exemple, de l’Adoració dels Mags de Sandro Botticelli, que també es conserva a la Galeria dels Uffizi de Florència.
Figura 10. Sandro Botticelli, Adoració dels Mags, h. 1475. Pintura sobre taula; tècnica mixta. Galeria dels Uffizi, Florència.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Adoraci%C3%B3n_de_los_Magos_%28Botticelli%29#/media/File:Botticelli,_adorazione_dei_magi_uffizi.jpg
En aquesta Adoració dels Mags o dels Reis, Botticelli col·loca sobre un petit altiplà la Verge amb el Nen i sant Josep, dins d’un edifici en ruïnes; el seguici principesc i els curiosos es disposen als costats, formant dos grups, que s’obren entorn de les dues figures de Mags, al primer pla, al centre.
En canvi, Dürer va representar una escena de l’adoració dels Reis que ocupa el primer pla, encara que una mica desplaçada cap a l’esquerra, on s’aixeca el portal de Betlem. Un estable improvisat on només hi ha un bou, i on no hi ha rastre de sant Josep. Davant seu es troba Melcior, agenollat, sempre representat com el més vell dels Mags. Darrere seu és recognoscible la figura de Baltasar, representat com un jove negre, i pràcticament al centre de la composició disposa el tercer Rei Mag, Gaspar, girat cap a Baltasar. Es tracta d’un tipus iconogràfic que recorda una mica la pintura flamenca, que parteix, mutatis mutandis, del model que oferia el plafó central del Tríptic de Santa Columba, de Rogier van der Weyden, però aquí només reté alguns elements d’aquest prototip. El Nen Jesús rep les ofrenes dels tres Reis Mags, que representen les tres edats de l’home i no les diferents races, atès que a mitjan segle xv encara no era habitual la convenció de representar-ne un de color negre.
Figura 11. Rogier van der Weyden, L’adoració dels Mags o Tríptic de l’altar de Santa Columba (plafó central), 1450-1455. Pintura a l’oli sobre taula. Alte Pinakothek, Munic.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_del_altar_de_Santa_Columba#/media/File:Saint_Columba_Altarpiece_%28central_panel%29.jpg
De fet, és L’Adoració dels Mags, un tríptic creat pel pintor alemany Hans Memling, al qual es coneix també com a tríptic del Prado, el primer cas conegut a la història de l’art en què el rei Baltasar és representat com un individu de raça negra.
Figura 12. Hans Memling, L’Adoració dels Mags o Tríptic del Prado (panell central), h. 1479-80. Pintura a l’oli sobre taula. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Memling_-_Adoration_of_the_Magi_Triptych.jpg
Fins aquí, aquesta breu història del tipus iconogràfic de l’adoració dels Mags en el pas de l’Edat Mitjana al Renaixement, que remet a la «història dels tipus» d’Erwin Panofsky (28) en el sentit d’una recerca històrica sobre la manera en la qual, sota unes condicions històriques concretes, un tema o assumpte específic es va expressar a través d’un objecte i forma concrets, és a dir, un tipus. Ara bé, aquesta recerca històrica, que és veritablement la base del mètode iconogràfic, comporta fins a cinc operacions diferents, que hem anat efectuant al llarg d’aquestes últimes pàgines:
 • Descripció.

 • Identificació.

 • Classificació.

 • Origen.

 • Evolució.

A la llum d’aquestes operacions, es podria definir la iconografia, en última instància, com
«La ciència que estudia i descriu les imatges d’acord amb els temes que volen representar, identificant-les i classificant-les en l’espai i el temps, precisant-ne l’origen i l’evolució (29) ».

2.2.Iconologia

Si atenem a l’etimologia del terme, també la paraula iconologia està formada per dos mots d’origen grec: eìkón (‘imatge’) i el sufix -logia (‘que parla o tracta de’, ‘estudi de [un determinat tema]’). Es tracta, doncs, de
la ciència o disciplina que estudia les imatges, en sentit ampli, o bé, com han assenyalat autors de l’Antiguitat clàssica, una espècie de llenguatge figurat.
Ara bé, aquesta aproximació etimològica pot portar a error, atès que la iconografia i iconologia modernes, consolidades com a disciplines acadèmiques a mitjan segle xx gràcies als treballs de Panofsky (1935-1968), s’ocupen també de la interpretació dels significats conceptuals, simbòlics i al·legòrics subjacents a les imatges. Així doncs, no consisteix només a catalogar i classificar els assumptes o posar en relació imatge i text, sinó que aquesta «ciència de les imatges» té un rerefons més complex.
Iconologia, en tant que «ciència de les imatges», apareix per primera vegada com a cultisme grec italianitzat per donar títol al tractat de Cesare Ripa publicat a Roma el 1593, Iconologia.
La Iconologia de Ripa va ser el repertori o col·lecció d’al·legories més utilitzat pels artistes dels segles xvii i xviii (30) . Es tracta, de fet, d’una enciclopèdia en què es presenten, en ordre alfabètic, al·legories i personificacions, sempre de manera similar. Un personatge, generalment femení, identificat per diferents atributs i/o símbols que l’acompanyen, el significat dels quals s’explica a través d’una sèrie de textos «il·lustratius».
Ha de quedar clar que la personificació és una figura humana, normalment femenina, que representa o encarna una idea abstracta o un element de la natura. En relació amb la personificació se situa l’atribut, que ja hem definit anteriorment. De fet, l’associació entre figura i atribut es pot qualificar en moltes ocasions de «sinècdoque», és a dir, a partir d’una part s’anomena o refereix el tot. És el cas, per exemple, d’uns pinzells entrecreuats sobre una paleta, la simple representació de la qual serveix per a evocar la pintura, i, en sentit més ampli, les belles arts.
Vegem-ne algun exemple.
Segons Ripa, l’«Art» estava personificat en

«Dona vestida de verd, amb pinzell i cisell a la seva dreta, mentre subjecta amb l’esquerra un pal, clavat a terra, que sosté una planta tendra i jove» (Ripa, Cesare (2002). Iconología (pàg. 116). Madrid: Akal).

Figura 13. «Art» (personificació o al·legoria), xilografia (tècnica d’impressió amb planxa de fusta). Il·lustració de Ripa, Cesare (1611). Iconología (pàg. 31). Pàdua.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Personification_of_%27Art%27_from_Cesare_Ripa%27s_%27Iconologia...%27_Wellcome_L0035389.jpg
Tanmateix, Ripa representa la dona portant un pinzell i un cisell, no perquè siguin estris habituals del pintor i l’escultor, sinó «perquè simbolitzen la imitació de la natura, que particularment s’expressa i es destaca en pintar i esculpir». De fet, fidel a la teoria de l’art del Renaixement, adverteix que «l’Art no imita sinó que supleix els defectes naturals, tal com succeeix especialment amb l’agricultura». Aquest és el significat o sentit de la vara clavada a terra, que serveix de guia a la planta, i aconsegueix, «amb la seva duresa i dretor […] que a força d’art vagi creixent el retorçat i feble arbret (31) ».
Aquesta representació o concreció d’un concepte abstracte a partir d’una successió de diferents metàfores és un recurs típic de la retòrica i l’oratòria. De fet, el concepte iconologia va ser fet servir ja per Plató amb el significat de «parla figurada» (Fedre), és a dir, un llenguatge figurat o alterat a força de trops i figures retòriques (32) . Efectivament, aquesta pràctica combinatòria de paraules i imatges és tan antiga com l’escriptura mateixa i, des de l’Antiguitat clàssica, el terme imatge es relaciona tant amb les representacions visuals com amb les lingüístiques (metàfora).
Ripa va recórrer a diverses fonts, buscant correspondències en textos medievals, com les Etimologías d’Isidor de Sevilla; en tractats de mitologia clàssica (re)elaborats per comentaristes renaixentistes com Vicenzo Cartari o Giovanni Boccaccio; als llibres de jeroglífics –durant el Renaixement, primer a Itàlia, i després a França i Espanya, el jeroglífic pseudoegipci es va posar de moda–, com els d’Horapol·lo (d’Horus Apollo) o Piero Valeriano; o més recentment, a la literatura emblemàtica.
Així doncs, el terme iconologia té el seu origen en els manuals de símbols, al·legories i personificacions que van circular per Europa entre els segles xvi i xvii, a la base dels quals hi ha la fascinació dels humanistes europeus pels jeroglífics –recordeu que la transmissió de textos jeroglífics egipcis a la cultura humanística es fa, a Roma, a través dels obeliscs provinents de l’Antic Egipte–. El Renaixement va considerar el jeroglífic com una forma d’escriptura pictogràfica o ideogràfica que havien fet servir els sacerdots egipcis per a donar a conèixer la saviesa antiga.
Jeroglífic és un terme que té el seu origen en dues paraules gregues: hierós (‘sagrat’) i glýphein (‘escriptura’). Durant el Quattrocento, es tenia la idea que tant Plató com les religions antigues havien posseït una especial saviesa que contribuïa a explicar la fe cristiana per mitjà d’aquests jeroglífics, que tant tenien de misteriós i enigmàtic. A l’èxit d’aquest llenguatge hermètic van contribuir, en bona mesura, els llibres o tractats, com ara la Hieroglyphica d’Horapol·lo (1505) i la Hypnerotomachia Poliphili (‘El somni de Polifil’, en català) de Francesco Colonna (1499).
El món estava ple de saviesa, i calia (re)descobrir-la. És ben sabut que les imatges han tingut usos i funcions molt diversos al llarg de la història. Ara bé, no hi ha dubte que el seu poder de suggestió –del qual dóna compte la publicitat, l’art propagandístic, etc.– està relacionat amb la possibilitat de transmetre idees, és a dir, amb la transmissió d’un missatge intel·lectual, la lectura del qual comporta un exercici de descodificació, a fi d’entendre una informació o significat que no sempre és intel·ligible, tenint en compte que, en no poques ocasions, s’ha perdut el seu context.
Una prova d’aquesta afició humanística pels jeroglífics, que també es va donar a la península Ibèrica, són els coneguts set emblemes de la Universidad de Salamanca. Es tracta d’un conjunt de baixos relleus de l’ampit del claustre de l’edifici de la universitat, tradicionalment datats entre 1525 i 1530. Doncs bé, cinc d’aquests set s’interpreten seguint les claus d’El somni de Polifil, una novel·la al·legòrica publicada per Colonna, el 1499, que constitueix una de les bases de l’emblemàtica europea del segle xvi (33) . No obstant això, abans de res més, ha de quedar clar que als jeroglífics renaixentistes el lema o inscripció en llatí és paral·lel a la imatge (ideograma), que és només una traducció literal i redundant. Un exemple clar és l’«enigma» següent del claustre de la Universidad de Salamanca:
Figura 14. «Atempera tu velocidad sentándote y tu tardanza surgiendo», primer dels set emblemes o «enigmes» de la Universidad de Salamanca, entre 1525 i 1530. Baix relleu. Claustre de la Universidad de Salamanca.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salamanca-enigma01-Universidad%2801%29.JPG
El primer dels set emblemes o «enigmes» –com que són grups de figures misterioses, acompanyades d’inscripcions, avui en dia no són fàcilment intel·ligibles– està format per dos edicles que acullen sengles jeroglífics. Ocupem-nos només del de la dreta: representa una dona asseguda en un tamboret de tres potes, en actitud d’aixecar-se –vegeu que la cama esquerra apareix nua, com si el personatge pretengués iniciar el camí–. La dona sosté a la seva mà dreta un parell d’ales, i a la seva esquerra, una tortuga, agafada directament d’El somni de Polifil:
Figura 15. «Velocitatem sedendo, tarditatem tempera surgendo» (jeroglífic), xilografia. Il·lustració de Colonna, Francesco (1499). Hypnerotomachia Poliphili (pàg. 133). Venècia. Exemplar digitalitzat de la Biblioteca Nacional d’Espanya (INC/1324), Biblioteca Digital Hispànica.
Font: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000024346
No obstant això, en la composició d’aquest jeroglífic es va produir potser un descuit per part dels picapedrers, i, com a conseqüència, els lemes o inscripcions en llatí es troben intercanviats. Així doncs, la sentència que llegim a la dreta: «MEDIUM TENUERE BEATI» (‘Al mig hi ha la virtut’) no es correspon amb aquest jeroglífic, atès que, en aquest «enigma», li correspon una altra inscripció: «VELOCITA/TE(M) SEDE(N)DO TARDITATE(M) TE(M)PERA SV(R)GENDO» (‘Modera la teva velocitat asseient-te i la teva lentitud movent-te [aixecant-te]’). Així doncs, l’ideograma de la dona esmentada en acte d’aixecar-se tradueix literalment la sentència (figura 14), a través d’un joc de contrastos, entre els seus membres superiors i inferiors. Vegeu com la cama en actitud de moviment sosté un símbol de la «lentitud» (la tortuga), mentre que la cama reposada sosté a la seva mateixa altura un símbol de «velocitat» (les ales). Una idea que es representa també en el sisè enigma d’aquesta sèrie, que representa dues àncores que tenen dos dofins estilitzats enroscats a les seves espigues, amb sengles inscripcions en grec i llatí: «Festina lente» (‘Apressa’t a poc a poc’). Expressa el mateix concepte i, segons Aule Gel·li, era el lema o sentència favorita de l’emperador Octavi August.
Figura 16. «Semper festina tarde» (jeroglífic), xilografia. Il·lustració de Colonna, Francesco (1499). Hypnerotomachia Poliphili (pàg. 133). Venècia. Exemplar digitalitzat de la Biblioteca Nacional d’Espanya (INC/1324), Biblioteca Digital Hispànica.
Font: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000024346
Però la seva popularitat al Renaixement es deu no tant a August i Aule Gel·li com a Aldo Manuzio i a Erasme de Rotterdam. En efecte, Aldo Manuzio, el gran editor venecià que va publicar El somni de Polifil, també va agafar aquesta sentència com a marca tipogràfica de la seva impremta i la va estampar a la portada de les seves edicions, justament amb la forma d’un emblema compost per un dofí enroscat al voltant d’una àncora. Una vegada més, aquest símbol tradueix gràficament el motiu llatí; aquí, el mamífer marí representa la celeritat i l’àncora, la lentitud. Una fletxa envoltada o refrenada per una rèmora (peix), una tortuga que porta una vela (d’embarcació), són altres ideogrames o variants del «Festina lente» d’Aldo Manuzio; igual que el cranc que atrapa entre les seves pinces una papallona. Per la seva banda, també apareix comentat per Simeoni, en el seu tractat, com a emblema de l’emperador Titus Vespasià, en el mateix sentit.
Figura 17. «Semper festina tarde» (emblema), xilografia. Il·lustració de Simeoni, Gabriele (1574). Imprese heroiche et morali (‘Emblemes heroics i morals’; apareix a continuació de Diàleg de les empreses militars i amoroses, de Paolo Giovio), pàg. 174. Lió.
Font: https://books.google.es/books?id=cQ88AAAAcAAJ&dq=%22paolo+giovio%22+imprese+farfalla&hl=es&source=gbs_navlinks_s

3.El mètode iconològic

Durant bona part de l’Edat Moderna, el terme iconologia va servir només per a al·ludir el tractat de Ripa o els seus nombrosos imitadors i seguidors, sobretot a Itàlia, França i Espanya. A la fi del segle xvii adquireix una accepció més generalitzada de representació al·legòrica, segons l’ús dels artistes; amb aquest sentit segueix apareixent als segles xix i xx.
La iconologia/iconografia, igual que la història de l’art, és primer de tot una «construcció col·lectiva», és a dir, una pràctica científica «cooperativa», en la qual els descobriments i aportacions d’un membre d’aquesta comunitat científica són interdependents, i la majoria de vegades estan condicionats pels de la resta dels investigadors. No és possible ocultar que els seus impulsors i codificadors principals van ser erudits de la talla d’Aby Warburg, Erwin Panofsky, Ernst H. Gombrich, Fritz Saxl, Edgard Wind o Rudolf Wittkower, vinculats tots, a partir de 1933, a l’Institut Warburg de Londres. Es pot dir també que va ser Panofsky qui va assentar les bases de la iconologia, els seus conceptes fonamentals i la sistematització d’un sistema o mètode d’interpretació.
Panofsky, de fet, va definir la iconografia com «la branca de la història de l’art que s’ocupa del contingut temàtic o significat de les obres d’art, en tant que una cosa diferent de la seva forma (34) ». En canvi, va afirmar que la iconologia denota «quelcom interpretatiu», el camp d’acció del qual, en sentit estricte, és la interpretació d’imatges convencionals o símbols i les seves combinacions, és a dir, històries i al·legories. Per tant, interpretació, significat, contingut i sentit són més propis de la iconologia; mentre que l’estudi dels temes i els motius són més propis de la iconografia, en tant que subalterna de la història de l’art.
En canvi, Gombrich estava poc interessat en la distinció entre aquestes disciplines (35) . No obstant això, va definir la iconologia com la disciplina «que estudia la funció de les imatges en l’al·legoria i el simbolisme, i la seva referència al que es podria anomenar l’invisible món de les idees. La manera en què el llenguatge de l’art es refereix al món real (36) ».

3.1.Els tres nivells de significació de Panofsky

Actualment no es pot entendre la història de l’art sense fer referència a la seva recerca. En efecte, la influència, directa o indirecta, d’Erwin Panofsky està present en la majoria dels estudis historicoartístics de la segona meitat del segle xx. I segueix fent les delícies de molts historiadors de l’art i, també, d’alguns historiadors de la cultura, com Peter Burke o Carlo Ginzburg. Influït per les teories d’Aby Warburg i la filosofia d’Ernst Cassirer, Panofsky va defensar la unitat de contingut i forma, va abordar la interpretació de l’obra d’art des d’una perspectiva multidisciplinària i amb una metodologia rigorosa que va sintetitzar en els seus escrits. Entre aquests cal destacar Estudis sobre iconologia (1939), El significat de les arts visuals (1953) o Renaixement i renaixements en l’art occidental (1960) –per esmentar només els més coneguts.
El mètode iconològic va ser esbossat abans d’abandonar el seu país natal, Alemanya, abans de 1933. Però ja va ser als Estats Units on va configurar aquesta metodologia, que al seu torn va revisar i va reformar el 1955. Així, Panofsky va definir tres categories o nivells en el contingut o significat de la imatge, que al seu torn es corresponen amb tres fases d’aproximació :
 • Descripció preiconogràfica. És el reconeixement de l’obra en el seu sentit més elemental, en el seu «contingut temàtic natural o primari», en què desxifrem «el que veiem». Consisteix en una descripció basada en l’experiència pràctica o sensible, és a dir, en la percepció de les formes, que representen objectes i/o accions. Tanmateix, per a una lectura correcta no n’hi ha prou amb la simple experiència pràctica, sinó que cal recórrer a la «història dels estils», és a dir del coneixement dels diferents repertoris artístics, sota coordenades concretes de cultura, temps i lloc.

 • Anàlisi iconogràfica. S’ocupa del «significat secundari o convencional», és a dir, el món dels temes o assumptes, que es manifesta en imatges, històries i al·legories. El bagatge necessari per a aquest nivell interpretatiu és el coneixement o la familiaritat amb els tipus iconogràfics (personificacions, símbols, al·legories, etc.), els temes i la seva relació amb les fonts literàries.

 • Interpretació iconològica o iconografia en sentit profund. S’ocupa del «significat intrínsec o contingut» de l’obra d’art, en tant que portadora de «valors simbòlics». Interpretem tots els elements com a manifestacions del significat «inconscient» que s’amaga darrere de la intenció de l’artista. L’obra d’art es converteix, així, en document històric, símptoma cultural i forma simbòlica. L’objectiu de la interpretació és ara desentranyar «els supòsits que revelen l’actitud bàsica d’una nació, un període, una classe, una creença religiosa o filosòfica –qualificats inconscientment per una personalitat i condensats en una obra (38) ».

3.2.Objectius i límits

A la llum del mètode iconològic, la història de l’art es converteix en una disciplina encaminada a la descodificació de símbols. Però, si la iconologia s’ocupa d’interpretar, en el sentit més profund, imatges, històries i al·legories, ha de quedar clar què és i què no és una al·legoria. Un terme que prové també del grec allegorein (‘parlar figuradament’), és alhora una figura literària o retòrica i un assumpte artístic, pel qual es representen idees abstractes a partir de formes humanes, és a dir, figures, o grups de figures, animals o objectes quotidians (atributs). Es tracta d’una ficció o convenció segons la qual una cosa en representa o significa una altra de diferent. Al contrari que la imatge convencional o símbol, l’al·legoria ja no respecta la relació conceptual, immediata i directa, entre la cosa significada i la figura significant que la representa, que és ja totalment arbitrària.
Un quadre o representació al·legòrica es basa, normalment, en una suma d’una sèrie de personificacions, és a dir, una sèrie de figures generalment humanes i acompanyades dels seus atributs característics, amb la qual es vol transmetre una lliçó moral, un advertiment o avís, un missatge polític, etc. En aquest sentit, els seus objectius i finalitats no són gaire diferents dels de la literatura emblemàtica. Si bé en l’al·legoria, la relació entre text i imatge no és ni directa ni unívoca. En no poques ocasions consisteix a representar objectes reals el significat dels quals va més enllà de la realitat tangible.
Les paraules i les imatges han estat tradicionalment suports de diferents tipus de missatges. A més, una imatge no pot, en solitari, significar un concepte, una idea abstracta i concreta icònicament; això és només a partir dels recursos que li són propis. Ara bé, és perfectament possible suggerir un concepte, de moltes maneres diferents, només amb una imatge. De fet, el significat d’una imatge convencional o símbol pot variar, i de fet canvia, amb qualsevol canvi del seu aspecte físic, o per associació a altres imatges o símbols. Un fet que ha plantejat, tradicionalment, dubtes sobre l’abast del mètode iconològic, quant a la dificultat de desvetllar el significat d’una obra d’art, justament pel caràcter polisèmic i ambivalent de la imatge.
Per aquest motiu l’al·legoria constitueix, sens dubte, un dels recursos més freqüents de la cultura figurativa occidental, especialment a l’Edat Moderna.
Un bon exemple de representació al·legòrica és el llenç de Ticià, pintat al voltant de 1514, Amor sacre i amor profà, que és interessant estudiar a la llum d’aquestes consideracions sobre el valor de la imatge (polisèmia, concepció simbòlica/al·legòrica, representació d’idees abstractes, etc.).
Figura 18. Ticià, Amor sacre i amor profà, h. 1514. Pintura a l’oli sobre llenç. Galeria Borghese, Roma.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Tiziano_-_Amor_Sacro_y_Amor_Profano_%28Galer%C3%ADa_Borghese%2C_Roma%2C_1514%29.jpg
Com és ben sabut, el tema o assumpte entorn del qual es construeix l’obra d’art, la majoria de vegades es correspon amb el títol. Però, en aquest cas, el títol mateix és un problema, atès que Amor sacre i amor profà, també anomenat Venus i la donzella o Les dues Venus, no van ser títols donats per Ticià o els seus contemporanis. De fet, va tenir altres «noms» a la Col·lecció Borghese, a Roma, on va ingressar a principis del segle xvii, fins que finalment va ser titulat Amor sacre i amor profà cap a 1793.
Llavors, què representa aquest quadre (39) ? Es tracta d’una escena campestre, presidida per una donzella vestida luxosament, asseguda en un sarcòfag-font, a l’esquerra, i una Venus pràcticament nua, a la dreta, acompanyades per un Cupido (Amor), gairebé al centre de la composició.
(39) Encara que polèmica, i sotmesa a revisió, segueixo la interpretació en clau neoplatònica de Panofsky, E. (1976). «El movimiento neoplatónico en Florencia y el norte de Italia». A: E. Panofsky. Estudios de iconología (pàg. 208-217). Madrid: Alianza (reed.). Panofsky, E. (1969). Tiziano: problemas de iconografía (pàg. 117-122). Madrid: Akal, 2003. Altres interpretacions són, breument, les proposades per Hope, Charles (1980). «Problems of interpretation in Titian’s erotic paintings». A: [Actes] Tiziano e Venezia, convegno internazionale di studi (Venècia, 1976) (pàg. 111-124). Vicenza: Pozza. Goffen, Rona (1993). «Titian’s sacred and profane love and marriage: individuality and sexuality in a Renaissance marriage picture». A: Joseph Manca (ed.) (1990). Titian 500 (pàg. 121-144). Washington: National Gallery of Art. Per a un panorama complet sobre la discussió entorn de les diferents interpretacions i anàlisis, o els resultats de les restauracions, vegeu Bernardini, Maria Grazia (ed.) (1995). Tiziano: amor sacro e amor profano [cat. exp.]. Roma, Palazzo delle Esposizioni, de març a maig de 1995. Milà: Electa.
Potser la identificació de les dues figures femenines és una tasca més aviat complicada, però el cas de Cupido és aparentment més senzill. El nen alat, armat amb arc i fletxes, o sense, és una figura molt familiar en l’art occidental. El pas següent és, naturalment, associar Venus i Cupido. Però les dues dones del quadre de Ticià són molt semblants a dues personificacions descrites –no il·lustrades– i explicades per Ripa, sota els enunciats de «Felicità Eterna» i «Felicità Breve». Felicità Eterna s’ha de representar com una dona jove i nua, amb «trenes d’or», «bella i resplendent», la nuesa de la qual denota el seu menyspreu a les coses terrenes i als «béns caducs de la terra»; un llum flamejant, a la seva mà dreta, simbolitza «l’amor de Déu». Felicità Breve és una dama vestida de blanc i groc; està guarnida amb pedres precioses i sosté un recipient ple d’or i gemmes, que simbolitzen «la més breu i vana de les felicitats (40) ».
D’aquesta descripció aprenem que a la fi del segle xvi la juxtaposició d’una dona nua portant una flama ardent i una dama ricament vestida era considerada com una antítesi entre els valors eterns i els temporals. A més, l’esquema compositiu deriva, no obstant això, d’un tipus iconogràfic al qual Panofsky va anomenar quadre-dialèctic, és a dir, una representació de dues figures al·legòriques simbolitzant i defensant dos principis morals o teològics divergents (41) . Un exemple és la figura d’Hèrcules a la cruïlla o «al·legoria de la Virtut i el Vici», en què el jove heroi, havent de triar entre dos camins simbolitzats amb dues dones –Labor i Voluptas, és a dir, una disputa de personificacions–, el senzill del plaer i el treballós del talent o de la virtus, tria aquest últim, que el fa immortal. És molt possible que aquest tema o assumpte fos també conegut per Ticià, atès que va ser un assumpte tractat sovint pels artistes del Renaixement i el Barroc, carregat de lliçons morals.
Figura 19. Annibale Carracci, El judici d’Hèrcules, 1596. Pintura a l’oli sobre llenç. Museu de Capodimonte, Nàpols.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hercules_at_the_crossroads#/media/File:Hercules-crossroads-wierix.jpg
Si comparem les dues obres, queda clar que ens trobem davant de dos esquemes compositius iguals. En tots dos casos la dona vestida representa el principi més elevat i viceversa. Tant en un com en l’altre se simbolitza l’oposició entre un principi sublim i un altre de menys elevat mitjançant el conegut recurs del «paisatge moralitzat». Així doncs, el fons del quadre de Ticià està també dividit en dues parts: un escenari més ombrívol, amb una ciutat fortificada, al fons, i dues llebres o conills –símbols, aquests, de l’amor animal i la fertilitat–, enfront d’un altre de més rústic o pastorívol, més lluminós, amb un ramat d’ovelles i un llogaret al fons. Encara que les formes i els motius tenen en cada cas un significat diferent. Un fet que no ens ha d’estranyar. No hi ha dubte que, davant de la necessitat de donar forma a un tipus iconogràfic nou, els artistes del Renaixement, com havien fet abans els escultors de l’Antiguitat, o bé els miniaturistes medievals, solien recórrer a l’adaptació d’un esquema compositiu preexistent relatiu a un altre tipus iconogràfic.
Però la interpretació tradicional dels historiadors de l’art, encapçalada per Panofsky, implicava identificar les dues figures femenines com Les dues Venus o Les Venus bessones (‘geminae Veneres’). Una lectura fonamentada en els escrits del neoplatònic florentí, segons la qual el quadre representa un contrast entre dues formes d’amor, una més elevada que l’altra, és a dir, l’amor humà (Venus Vulgaris) i l’amor diví (Venus Caelestis (42) ).
Així doncs, al quadre de Ticià es representen cadascuna de les dues Venus amb els seus atributs característics. Una d’elles s’adorna amb els accessoris tangibles de la bellesa terrena, que són el vestit, les roses i l’atuell d’or; està coronada de murta, que simbolitza les alegries duradores i legítimes del matrimoni. L’altra no té cap altre atribut que no sigui el mantell i el llum amb la flama que s’eleva al cel –un atribut molt conegut de la Caritat cristiana, però difícilment podria ser atribut de Venus (43) –. Que Cupido estigui col·locat entre les dues Venus, encara que una mica més a prop de la «natural», i que remogui l’aigua de la font, pot expressar la creença neoplatònica que l’amor actua com a intermediari entre el cel i la terra.
Però la veritat és que el quadre va ser encarregat per Nicolò Aurelio, secretari del Consell dels Deu de la República de Venècia, l’escut d’armes de la qual apareix a la font-sarcòfag, al centre. L’encàrrec va coincidir, pel que sembla, amb el seu matrimoni amb la jove Laura Bagarotto, per la qual cosa va poder ser un regal de noces. De fet, amb la identificació del client i les circumstàncies de la comitència, sostinguda amb proves documentals (44) , el centre d’atenció de les interpretacions es restringeix, ara, a l’assumpte nupcial o marital. Avui en dia, ja han quedat superades les lectures relacionades amb la literatura amorosa i la filosofia de l’època.
Les dues figures femenines, de fet, tan semblants que semblen bessones, serien personificacions de les dues cares del matrimoni: la sexualitat (voluptas), reservada a l’esfera privada –d’aquí el paisatge «ocult» i ciutat fortificada, al fons–, i la castedat (pudicitia), vinculada a l’esfera pública i al decòrum al qual s’obliga la núvia. Aquestes dues facetes estan inextricablement unides, com les aigües que l’amoret remou al centre de la composició. De fet, la donzella vestida luxosament, asseguda al costat de Cupido, està vestida com una núvia: els seus cabells solts decorats amb una corona de murta –planta sagrada de Venus–, el vel sobre les espatlles, les roses a la mà dreta, el cinturó –símbol de la castedat–, etc.
Tot apunta, doncs, que Panofsky es va equivocar, si bé aquest cas d’estudi –gairebé d’assaig i error– està dirigit a fer que reflexionem sobre les limitacions i possibilitats del mètode. I en aquestes circumstàncies, l’important no és el fi del camí sinó el camí en si mateix.

3.3.Els principis de control de Gombrich

És evident que a l’historiador de l’art li interessa principalment el significat que l’obra d’art pretenia vehicular quan va ser creada. Així doncs, si el nostre propòsit consisteix a saber quin significat va tenir l’obra dins del seu context original i el que l’autor va pretendre que signifiqués, no pot ser vàlida qualsevol interpretació (45) .
Naturalment, hi ha interpretacions correctes i interpretacions errònies. I les crítiques al mètode iconològic són nombroses en aquest sentit. Algunes, injustificades; d’altres, en canvi, estan motivades per una mala praxi. Però és habitual l’acusació que els iconòlegs tendeixen a veure més simbolisme del que en realitat recull l’obra d’art (46) . En qualsevol cas, es tracta d’una crítica ja assumida, i dels perills de la qual ja ens van advertir Panofsky o Gombrich a l’hora d’enumerar principis correctius o de control.
(46) També Carlo Ginzburg va subratllar el perill d’una interpretació abrigallada per molta erudició, al marge del context i/o la finalitat de l’obra d’art, justament a les «poesies» mitològiques de Ticià. Ginzburg, Carlo (1989). «Ticiano, Ovidio y los códigos de la representación erótica en el siglo xvi». A: Carlo Ginzburg. Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia. Barcelona: Gedisa. Vegeu també: Ginzburg, Carlo (1989). «De A. Warburg a E. H. Gombrich. Notas sobre un problema de método». A: Carlo Ginzburg. Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia (pàg. 38-93). Barcelona: Gedisa.
Per no repetir les idees de Panofsky, pararem atenció al punt de vista de Gombrich, que ens recorda que una mateixa obra d’art s’interpreta de maneres diferents al llarg de la història; que pot tenir múltiples significats, i que, per tant, reconstruir el propòsit o el significat que va tenir una obra d’art en una societat, temps i lloc no és una tasca fàcil.
En qualsevol cas, el millor dels consells és dedicar temps i esforços a estudiar i conèixer, tan bé com sigui possible, el context sociocultural que envolta l’obra, l’artista i el comitent. També cal conèixer profundament el context socioprofessional de l’artista i el seu entorn ideològic, atès que també és un subjecte ideològic que exhibeix, de vegades, la filosofia i la doctrina que el guien.
Ara bé, per a fer una anàlisi iconogràfica correcta, fins i tot quan el nostre objectiu sigui dur a terme una interpretació de la significació profunda d’una obra d’art, cal atendre a les regles que ens va oferir Gombrich i que va resumir en tres lleis bàsiques (47) :
(47) Gombrich, Ernst H. (1972). «Introducción: Objetivos y límites de la iconología». A: Ernst H. Gombrich. Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento (pàg. 13-18). Madrid: Alianza, 1983. Més recentment a: Woodfield, Richard (ed.) (1996). Gombrich esencial (pàg. 457-484). Madrid: Debate.
 • La primacia dels gèneres. Per a Gombrich, la història de l’art es construeix des de la tradició. No es tracta només de tradicions d’imatges; hi ha una tradició en la pintura, en els tipus iconogràfics o en els gèneres. De fet, en l’art de l’Edat Moderna hi havia gèneres establerts –el retaule, les estàtues commemoratives, etc.– i uns continguts temàtics associats –mitologia, llegendes, història sagrada, etc.–. Aquesta relació de dependència ajuda a identificar correctament temes i motius i a excloure, així, errors d’interpretació.

 • La teoria del decòrum. El concepte de decòrum es pot referir a l’àmbit moral, en el sentit del «moralment apropiat», o al literari i artístic com a adequació de les accions, paraules, etc., a la caracterització dels personatges. Al dictat dels clàssics, al Renaixement el concepte de «decòrum» partia de la idea de Mode, d’acord amb com es modifica un estil en funció del contingut que es vol representar o expressar, tal com hem vist. El decòrum queda així configurat per a la teoria literària i artística com el principi determinant de la caracterització dels personatges, en relació amb l’edat, la consideració social, etc.

 • La fal·làcia del diccionari. Presa aïlladament i fora del seu context original, cap imatge pot ser interpretada correctament. Aquest és el perill que tenen els tractats d’emblemes, personificacions, etc., o textos medievals i renaixentistes dedicats a la interpretació de símbols, de vegades redactats en forma de diccionari. Erròniament poden fer l’efecte que aquests símbols constitueixen una espècie de codi amb una correspondència biunívoca entre signe i significat, amb independència del context en què estan inserits. Així doncs, fora del seu marc, una imatge de santa Catalina, amb la seva roda dentada, pot ser interpretada erròniament com una personificació de la Fortuna, acompanyada de la roda del Destí, atès que comparteixen un atribut semblant. Amb independència del seu context, una figura d’un jove muntant un cavall i matant el drac pot ser interpretada en clau religiosa i cristiana o profana, ja sigui com sant Jordi donant mort al drac o com Perseu o Bel·lerofont lluitant contra la bèstia; entre altres interpretacions aberrants.

Bibliografia

Arnheim, Rudolf (1979). Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Alianza, 2002.
Bernardini, Maria Grazia (ed.) (1995). Tiziano: amor sacro e amor profano [cat. exp.]. Roma, Palazzo delle Esposizioni, de març a maig de 1995. Milà: Electa.
Bialostocki, Jan (1972). Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barcelona: Barral.
Bozal, Valeriano (ed.) (1996). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (2 vol.). Madrid: Visor.
Burke, Peter (2001). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.
Burke, Peter (2005). ¿Qué es la historia cultural? Barcelona: Paidós.
Calabrese, Omar (1987). El lenguaje del arte. Barcelona: Paidós.
Castiñeiras, Manuel (1998). Introducción al método iconográfico. Barcelona: Ariel.
Chastel, André (2003). El gesto en el arte. Madrid: Siruela.
Eco, Umberto (1968). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen, 1986.
Esteban Lorente, Juan Francisco (1990). Tratado de iconografía. Madrid: Istmo.
Furió, Vicenç (2000). Sociología del arte. Madrid.
Furió, Vicenç (2002). Ideas y formas en la representación pictórica. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
García Mahíques, Rafael (2008-2009). Iconografía e iconología (2 vol.). Madrid: Encuentro.
Ginzburg, Carlo (1989). Mitos, emblemas e indicios: morfología e historia . Barcelona: Gedisa.
Goffen, Rona (1993). «Titian’s sacred and profane love and marriage: individuality and sexuality in a Renaissance marriage picture». A: Joseph Manca (ed.) (1990). Titian 500 (pàg. 121-144). Washington: National Gallery of Art.
Gombrich, Ernst H. (1979). Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Madrid: Debate, 1998.
Gombrich, Ernst H. (1972). Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento. Madrid: Debate, 2001.
González de Zárate, J. M. (1991). Método iconográfico. Vitoria: Ed. Ephialte (Instituto de Estudios Iconográficos).
Haskell, Francis (1994). La historia y sus imágenes: el arte y la interpretación del pasado. Madrid: Alianza.
Le Goff, Jacques (1981). El nacimiento del purgatorio. Madrid: Taurus.
Lotman, J. M.; Escola de Tartu (1979). Semiótica de la cultura. Madrid: Cátedra.
Lotman, J. M.; Escola de Tartu (2001). El arte religioso de la contrarreforma: estudios sobre la iconografía del final del siglo xvi y de los siglos xvii y xviii. Madrid: Encuentro.
Mâle, Émile (1958). El arte religioso del siglo xiii en Francia: el gótico. Madrid: Encuentro, 2001.
Mitchell, W. J. T. (1994). Teoría de la imagen: ensayos sobre representación verbal y visual. Madrid: Akal, 2009.
Moralejo Álvarez, Serafín (2004). Formas elocuentes. Reflexiones sobre la teoría de la representación. Madrid: Akal.
Panofsky, Erwin (1979). El significado de las artes visuales. Madrid: Alianza.
Panofsky, Erwin (1962). Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza, 1985.
Panofsky, Erwin (1969). Tiziano: problemas de iconografía. Madrid: Akal, 2003.
Ripa, Cesare (ca. 1600). Iconología (2 vol.). Madrid: Akal, 2002.
Sebastián, Santiago (1978). Arte y humanismo. Madrid: Cátedra.
Sebastián, Santiago (1981). Contrareforma y Barroco: lecturas iconográficas e iconológicas. Madrid: Alianza.
Sebastián, Santiago (1995). Emblemática e historia del arte. Madrid: Cátedra.
Sebastián, Santiago (1994). Mensaje simbólico del arte medieval: arquitectura, liturgia e iconografía. Madrid: Encuentro, 2009.
Shapiro, Meyer (1998). Palabras, escritos e imágenes. Semiótica del lenguaje. Madrid: Encuentro.
Shapiro, Meyer (1999). Estilo, artista y sociedad. Teoría y filosofía del arte. Madrid: Tecnos.
Stoichita, Victor I. (1996). El ojo místico: pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español. Madrid: Alianza.
Villanueva, D. (coord.) (1994). Avances en teoría de la literatura: estética de la recepción, pragmática, teoría empírica y teoría de los polisistemas. Santiago de Compostel·la: Universidade de Santiago de Compostela.
Wind, Edgar (1998). Misterios paganos del Renacimiento. Madrid: Alianza.
Woodfield, Richard (ed.) (1996). Gombrich esencial. Madrid: Debate.