Iconografia del poder

La imatge del monarca a l’Edat Moderna
 • Borja Franco Llopis

   Borja Franco Llopis

  Borja Franco Llopis (València, 1982). Doctor per la Universitat de Barcelona, és professor ajudant a la Universitat de València i ha centrat els seus estudis en l’anàlisi de la cultura visual del Renaixement i el Barroc.

 • Iván Rega Castro

   Iván Rega Castro

  Iván Rega Castro (Lugo, 1980). Doctor en Història de l’Art per la Universidade de Santiago de Compostela, actualment és investigador postdoctoral del Departament d’Història de l’Art i Història Social de la Universitat de Lleida i membre del Centre d’Art d’Època Moderna.

PID_00229552
Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit del titular dels drets.

Introducció

La iconografia no només tracta de sants o déus, o de l’estudi d’obres d’art en relació amb les seves fonts textuals i visuals; és quelcom més. Aquest mètode d’estudi abasta qualsevol manifestació de tipus figuratiu, qualsevol imatge en l’accepció més àmplia del terme. I té moltes altres aplicacions depenent de l’objecte d’estudi, de la societat, de l’època i de les relacions que s’estableixen entre forma i contingut. L’arquitectura, per exemple, és susceptible de ser objecte d’aquestes lectures, en la mesura en què s’entén l’edifici com una forma simbòlica. També podem abordar l’estudi del paisatge o l’art del retrat, mentre que la iconografia parteix sempre del supòsit de l’existència d’un llenguatge figuratiu en el qual les imatges adquireixen un valor simbòlic i un significat.
De fet, davant un retrat correm el risc de pensar, com a la fotografia, que es tracta d’una representació exacta de la realitat, una simple instantània o «reflex» d’un personatge determinat. No hem de caure en aquest error. Com demostren avui dia els professionals de la comunicació no verbal i les agències publicitàries, hi ha regles que regeixen el fenomen de la comunicació a través de la «nostra» imatge, en tant que «imatge» metafòrica del jo o «representació del jo». De la mateixa manera, es pot suposar que els retrats fets abans de 1900, anteriors a la fotografia, s’ajustaven a un sistema de convencions, més o menys formals, que tenien com a finalitat representar el retratat d’una manera determinada, en general favorable a la seva «representació».
Així doncs, ens ocuparem de la configuració de la imatge pública del rei a través d’«imatges» de l’Edat Moderna. En aquest mòdul analitzarem com els monarques van elaborar o van fabricar la seva «imatge pública» a fi de mostrar el seu poder i virtuts, de vegades de manera molt evident, amb al·legories o elements iconogràfics fàcilment intel·ligibles per tots els estrats de la societat. Altres vegades, en canvi, van recórrer a eines molt més intel·lectuals que només feien anar l’alta cultura i les elits. Per expressar-ho en termes més moderns, el que interessa la iconografia en aquest context és la propaganda i la ideologia que instrumentalitza l’art del retrat. Per a això, i perquè us familiaritzeu també amb aquest tipus d’anàlisi que sobrepassa, com indiquem, el simple reconeixement automàtic de símbols i al·legories, hem triat com a estudi de cas la monarquia hispànica durant el període modern. En aquest mòdul estudiarem com els Àustries, és a dir, els reis de la dinastia Habsburg, van fabricar una veritable iconografia del poder vinculada als valors tradicionals del catolicisme i a la defensa de l’ortodòxia, principalment en oposició al protestantisme que s’havia desenvolupat a Europa Central. Veurem també quines particularitats presenta aquesta propaganda i com, amb l’arribada dels Borbons, el segle xviii, es produeix un canvi en la imatge pública del rei per la importació d’una moda estrangera i unes necessitats de representació simbòlica de la realitat diferents dels seus antecessors.

Objectius

Així doncs, els objectius generals seran:
 1. Estudiar la creació de la imatge pública del rei al món modern, en particular dels reis de la dinastia Habsburg a la monarquia hispànica als segles xvi i xvii.

 2. Analitzar les fonts visuals i textuals que van ser utilitzades en un procés complex de configuració d’una iconografia del poder, en la qual l’art del retrat es posa al servei de la propaganda i la ideologia.

 3. Estudiar aquests fets des d’una òptica diacrònica, a través dels testimoniatges, canvis i variants que es donen a cada regne o dins dels diferents gèneres artístics que es tracti.

 4. Aplicar el mètode iconològic per entendre el valor i significat d’un programa determinat o d’un retrat en el seu context, a partir de la relació existent entre «realitat» i representació.

1.El retrat com a propaganda política i religiosa

Un retrat no és un simple reflex de la realitat visible, una imatge d’un personatge amb l’aspecte que pogués tenir en un determinat moment (1) . El retrat, en tant que gènere pictòric, té un alt contingut simbòlic, és a dir, «no real». Més encara si els retratats són personatges poderosos, com els reis i prínceps de l’Edat Moderna; més encara si els quadres són retrats oficials, retrats cortesans fets i dissenyats per a la «construcció simbòlica de l’autoritat». Llavors, les poses i els gestos dels personatges, els seus vestits, els accessoris o objectes representats sovint estan carregats de significats que «anuncien» el seu poder i/o les seves virtuts.
(1) Per a una anàlisi lúcida sobre com es poden utilitzar les imatges en l’estudi de la «creació de grans homes» o la «construcció simbòlica de l’autoritat», vegeu: Burke, Peter (1995). La Fabricación de Luis XIV (pàg. 11-21, especialment pàg. 17-18). Madrid: Nerea; i Burke, Peter (2001). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico (pàg. 25-41, i, particularment, pàg. 30-36). Barcelona: Crítica.
Figura 1. Sofonisba Anguissola, Retrat de Felip II, 1565/1573. Oli sobre llenç. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Sofonisba_Anguissola#/media/File:Portrait_of_Philip_II_of_Spain_by_Sofonisba_Anguissola_-_002b.jpg
Pot valer com a exemple un famós retrat de Felip II de l’antiga col·lecció reial, tradicionalment atribuït a Sánchez Coello i que ara s’adscriu a la pintora italiana Sofonisba Anguissola. Aquí es representa el rei abillat amb les habituals vestidures negres, ja que va ser durant el regnat de Felip II quan el vestit espanyol o «a l’espanyola» va quedar configurat mitjançant unes peces rígides i immòbils que expressaven l’esperit de la monarquia hispànica. No en va, durant dos segles el negre va ser el color distintiu dels reis d’Espanya.
A més, crida l’atenció el Toisó d’Or sobre el pit, és a dir, que en aquest retrat de Felip II sigui aquest collaret l’únic símbol fàcilment recognoscible de la seva «autoritat». Es tracta d’una insígnia d’un vell orde de cavalleria tardomedieval que consistia en un collaret d’or del qual penjava un xai també d’or. Justament, l’orde del Toisó d’Or estava destinat a propagar el catolicisme i tenia uns estatuts que eren un veritable codi de virtuts cavalleresques. D’altra banda, el monarca sosté a la mà esquerra un rosari, al·lusiu a la institució de la festa del Rosari pel papa Gregori XIII. Aquesta festa havia de tenir lloc cada primer diumenge d’octubre per commemorar la Victòria de Lepant, obtinguda el 1571 contra els turcs, i celebrar, així, el triomf de la fe catòlica. El 1573 Anguissola va canviar intencionadament la disposició de la mà dreta del retratat justament per incorporar aquest «accessori».

1.1.La figura del «cavaller cristià»

Durant més de dos segles, les virtuts del «bon rei» van estar relacionades amb el «bon govern» i amb el seu tarannà religiós: el rei que lluita contra l’heretgia per defensar el seu poble i garantir-ne la salvació o el monarca piadós que compleix escrupolosament amb els preceptes de l’Església van ser dues idees fonamentals en la conformació del tipus iconogràfic que estem treballant. Aquests conceptes es van radicalitzar, encara més si és possible, en els moments de les lluites religioses a Europa occidental, especialment després de la publicació de les 95 tesis de Martí Luter, el 1517, en les quals demanava una renovació religiosa i una ruptura amb la política del papat. Tot això va produir una sèrie de moviments polítics entre els monarques i prínceps europeus amb la finalitat de donar suport o rebutjar les idees luteranes de la Reforma.
Doncs bé, en aquest horitzó convuls va cobrar forma la idea del miles Christi, el cavaller cristià que havia de lluitar per l’ortodòxia de la fe davant de qualsevol brot herètic, representació que a poc a poc es va anar vinculant als personatges més insignes que van lluitar contra el protestantisme, entre ells, per això ens hi referim en aquest mòdul, els reis espanyols de la dinastia Habsburg.
Per poder identificar els atributs que puguin aparèixer als retrats cortesans relacionats amb la idea del miles Christi, cal que fem un breu recorregut per les fonts textuals en què es basa aquesta ideologia. El text principal és l’Enchiridion militis Christiani (1503, traduït al castellà el 1526) d’Erasme de Rotterdam, que va ser defensat pel mateix autor com un «petit punyal per lluitar contra el mal». Ell considerava que la vida és una lluita a la qual ha de fer front el cavaller cristià i tot ésser humà; una lluita dirigida per uns capitans celestials –Crist, sant Pau, Moisès, etc.–, i fins i tot ens proposa unes armes espirituals amb les quals batallar, principalment les conegudes arma Christi (2) .
(2) Erasme de Rotterdam (1526). El Enquiridión o Manual del Caballero Cristiano (ed. de Dámaso Alonso i pròleg de M. Bataillon). best seller. Madrid: CSIC, 1971. Aquest llibre es va convertir en un veritable de l’època moderna, publicat en diverses llengües ràpidament.
Les arma Christi són una sèrie d’objectes associats a la Passió i Mort de Crist; una mort a la qual va vèncer ressuscitant; i uns símbols que representen, per tant, la victòria del bé sobre el mal. La seva representació va ser habitual des de l’Edat Mitjana, i apareixen principalment associades a escenes de la Crucifixió o del Judici Final. Entre elles podem destacar la corona d’espines, el fuet, la columna o les cadenes amb les quals va ser martiritzat el Salvador, el gall que va cantar tres vegades mentre sant Pere negava ser deixeble de Crist, els claus de la creu, el sant grial de l’Últim Sopar, etc.
Figura 2. Maestro E. S., Home de dolors, acompanyat dels instruments de la Passió, h. 1460. Gravat calcogràfic. Gabinet d’estampes, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Christ_as_Man_of_Sorrows_between_Four_Angels.jpg
A aquestes armes referides per Erasme caldria unir les que s’esmenten en fonts bíbliques, com el Llibre de la Saviesa –la cuirassa de la justícia, l’escut de la igualtat, l’elm de la voluntat i l’armadura del zel, entre altres– o les que sant Pau, a la Carta als Efesis (6, pàg. 10-17 (3) ), refereix com més apropiades per a lluitar contra la milícia del mal. Finalment, i també anteriors a Erasme, cal esmentar els textos de Regime Principum de sant Tomàs d’Aquino (1265-1266), el De Regime Principum de Gil Roma (h. segle xiii) o diversos llibres de cavalleria baixmedievals, com els de Ramon Llull (Llibre de l’Orde de Cavalleria, 1276) i Joanot Martorell (Tirant lo Blanch, 1490), igualment coneguts per bona part dels artistes que es van encarregar de plasmar visualment aquesta idea o concepte.
(3) «Dempeus!, doncs; cenyida la vostra cintura amb la Veritat i revestits de la Justícia com a cuirassa, calçats els peus amb el Zel per l’Evangeli de la pau, abraçant sempre l’escut de la Fe, perquè pugueu apagar-hi tots els encesos dards del Maligne. Preneu, també, l’elm de la Salvació i l’espasa de l’Esperit, que és la Paraula de Déu; sempre en oració i súplica, orant en tota ocasió en l’Esperit, vetllant junts amb perseverança i intercedint per tots els sants, i també per mi, perquè em sigui donada la Paraula en obrir la boca i pugui donar a conèixer amb valentia el Misteri de l’Evangeli, del qual sóc ambaixador entre cadenes, i pugui parlar-ne valentament com convé». Sant Pau, Carta als Efesis, 6, pàg. 10-17.
Amb tot el que s’ha exposat, ja ens podem fer a la idea de com hem d’identificar el cavaller cristià: ha d’aparèixer representat amb el conjunt de cuirassa i armes militars i, al mateix temps, s’ha de fer acompanyar d’algun element que ens remeti a la lluita contra el mal, el pecat. Heus aquí els elements de control necessaris; no s’ha de caure en la temptació de pensar que qualsevol personatge armat pot ser una imatge del miles Christi.
Després de delimitar la seva «representació», ens centrarem ara a relacionar-la amb el retrat cortesà, en primer lloc, i, posteriorment, amb les imatges dels monarques hispànics dels segles xvi i xvii. Una de les investigadores que més ho ha treballat, María Kusche (4) , afirma que la història d’aquest tipus iconogràfic s’inicia cap al segle ix, a l’Alta Edat Mitjana, principalment en llibres miniats (5) . Llavors, els enemics eren diversos, però el mal a combatre sempre va ser l’heretgia, és a dir, aquelles idees religioses que s’apartaven de l’ortodòxia de la fe i que el monarca devia impedir que «contaminessin» les creences del seu poble.
(5) Opina que el primer retrat imperial en qualitat de miles Christianus o defensor de la fe és el de Lluís «El Piadós» (De Laudibus Sanctae Crucis. 840 dC. Roma, Biblioteca Apostòlica Vaticana), model que va seguir, per exemple, Carles «El Calb» al seu tron de Códex Aureus de San Emmeran del 870 dC o també la representació de Federico Barbarroja a la Historia Hierosolymitana de Robert de St. Remi (Roma, Biblioteca Apostòlica Romana, 1189), per esmentar alguns exemples.
D’acord amb aquesta tradició van ser concebuts, per exemple, els retrats de l’emperador Carles V (Carles I d’Espanya) just en el moment en què la irrupció de les idees luteranes de Reforma a Alemanya posaven en perill l’estabilitat política d’un enorme imperi territorial i oceànic. Per estudiar aquesta identificació entre l’emperador i la figura del cavaller cristià agafarem com a exemple dues obres, una de Ticià i una altra dels Leoni, una coneguda família d’escultors que es van encarregar de crear la seva imatge «oficial», com si es tractés d’un emperador romà. Si bé, abans, cal dedicar unes línies a explicar la importància d’Erasme en el substrat intel·lectual de la monarquia catòlica. És de sobres conegut que gran part de la cort espanyola sentia un considerable interès pels seus textos, malgrat que ja llavors comencessin a ser identificats, erròniament, amb Luter i, per tant, titllats d’herètics. També sabem que el seu conegut tractat Educació del príncep cristià (1516), publicat un any abans que Carles I arribi a la península Ibèrica, va estar dedicada al llavors príncep Carles, i potser escrit per a l’educació dels seus futurs fills. Per aquest motiu l’hem inclòs com a font principal en l’estudi de les obres que a continuació analitzarem entorn del príncep cristià; sense oblidar tampoc el pes que eventualment els llibres cavallerescs de Llull o Martorell poguessin tenir en la creació d’aquest tipus de retrats cortesans.
Comencem pel més conegut, Carles V a Mühlberg (1547), obra que ja va interessar el mateix Panofsky (6) i que va ser analitzada per molts investigadors els darrers anys (7) . En aquest quadre es representa l’emperador victoriós després de la batalla de Mühlberg –esdevinguda només un any abans–, on es va enfrontar contra exèrcits protestants formats pels prínceps alemanys col·ligats a la Lliga de Smalkalda. Carles V es representa a cavall, al costat del riu Elba, abillat amb la seva armadura i amb la llança (8) . És per això que se l’ha identificat amb el cavaller cristià, per portar els atributs anteriorment exposats, així com per significar la victòria del catolicisme enfront de l’heretgia. Per fer-ho, Ticià barreja els estereotips medievals; per aquest motiu també se l’identifica amb Tirant lo Blanch i la nova iconografia imperial que es començava a difondre. Carles V recorda, per exemple, l’estàtua eqüestre de Marc Aureli que Miquel Àngel va instal·lar a la plaça del Capitoli (Roma), excepte per la llança i l’armadura, que també podem relacionar amb la literatura medieval o fins i tot amb representacions de sant Jordi, un dels sants més bel·licosos i més freqüents a la iconografia cristiana peninsular. De fet, sants cavallers com sant Jordi o sant Emilià també van ser utilitzats segles abans com a imatges de la victòria enfront del mal, principalment contra els musulmans, en diferents moments de la Conquesta/Reconquesta.
(7) Per esmentar-ne alguns: Checa, F. (1987). Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento. Madrid: Taurus. Checa, F. (2002). Carlos V, a caballo, en Muhlberg de Tiziano. Madrid: TF Editores. Falomir Faus, M. (ed.) (2008). El retrato del Renacimiento (pàg. 388). Madrid: Museu del Prado. Falomir Faus, M. (2010). «Carlos V en Mulhberg». A: A. Soler del Campo (ed.). El arte del poder (pàg.138-139). Madrid: Museu del Prado, 2010.
(8) Com indica Checa, l’artista no va voler utilitzar un llenguatge al·legòric, com li havia recomanat sobre aquest tema Pietro Aretino, que li aconsellava incloure-hi les imatges de la Fe i la Religió, així com la dels enemics calcigats pel cavall, fet que hauria augmentat, més i tot, la vinculació amb la figura del cavaller cristià; no en va, Felip IV recorre a aquesta iconografia a l’obra de Maíno que analitzarem en pàgines successives.
Figura 3. Ticià, Carles V a Mühlberg, 1548. Oli sobre llenç. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlos_V_en_M%C3%BChlberg,_by_Titian,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg
Aquesta idea de victòria davant de l’enemic protestant també va ser representada en escultura pels Leone i Pompeo Leoni, Carles V i el furor. Iniciada entre 1551 i 1553 –si bé a l’escultura apareix la data de 1564–, va ser ideada com una figura nua, com un heroi grec, que es va cobrir amb una armadura romana feta amb un gran detallisme, que es pot desmuntar. Aquesta escultura al·legòrica de Carles V el representa trepitjant el furor, novament com a símbol de la victòria davant l’heretgia. Enfront del semblant impassible del primer, en què els Leoni segueixen, de nou, models clàssics de tipus imperial –no en va, l’escultura porta la inscripció «CAESARIS VIRTVTE DOMITVS FVROR» (‘La virtut del Cèsar domina el furor’)–, el rostre del vençut es presenta gairebé desencaixat pel càstig que li ha estat infligit. El Furor està representat per una figura barbada, nua, amb una teia encesa a la mà dreta, que es retorça als seus peus, enfellonit, lligat amb cadenes. Sabem també que els escultors italians que van crear aquesta imatge oficial es van basar en textos clàssics com l’Eneida i en diferents personificacions de la Iconologia de Ripa, que simbolitzen el bon govern i el poder de Carles V. De fet, aquí no es commemora una victòria, sinó una lluita activa contra el mal i en defensa del dogma establert als territoris de l’Imperi espanyol. Si us hi fixeu, de nou, apareix la llarga llança que Ticià, pocs anys abans, havia representat al seu quadre; per aquest motiu hem de fer un parangó de totes dues obres i insistir en la seva relació amb la idea del cavaller cristià.
Figura 4. Leone Leoni i Pompeo Leoni, Carles V i el furor, 1551-1553. Escultura en bronze. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/emperador-carlos-v-y-el-furor-el-leone-y-pompeo-leoni/
Durant el regnat de Felip II, successor de Carles V a la monarquia hispànica, van ser fets molts retrats cortesans dels quals el monarca va ser protagonista indiscutible. Antonio Moro, per exemple, el qual ens el representa amb gest fer, port autoritari i armadura de combat, va crear un tipus de retrat cortesà on la presència d’una simple armadura no indica una relació unívoca amb l’ideal de cavaller cristià. Encara així trobem altres representacions on l’art oficial sí que segueix el model creat per a Carles V, encara que de tendència més al·legòrica o simbòlica. S’hi recorda la lluita que va lliurar no només contra protestants, sinó també davant l’Imperi Otomà, que intentava arribar fins a les costes de la Península, amb batalles tan significatives com la de Lepant –més important simbòlicament que per les seves conseqüències polítiques.
Va ser justament després d’aquesta victòria quan Ticià va idear el llenç de Felip II oferint al cel l’infant en Ferran, també conegut com L’al·legoria de la victòria de Lepant, pintat entre 1573 i 1575. El monarca alça el seu fill –que l’hauria succeït al tron si no hagués mort als 7 anys–, mentre que un àngel, amb la palma de la victòria, porta una filactèria on es pot llegir «MAIORA TIBI» (‘Triomfs més grans t’esperen’), en relació amb les futures batalles, que se li auguren igualment victorioses. No és casualitat que a la part inferior aparegui un personatge emmanillat que té just al seu costat un turbant, tirat a terra, la qual cosa ens ajuda a identificar-lo com un turc, com a símbol del vençut. En aquesta composició, per tant, s’abandonen les llargues llances i el model del nord, més descriptiu, a favor de la utilització de més aparell simbòlic. Felip II va lluitar per defensar la cristiandat dels infidels i això és el que Ticià va voler representar aquí, o més ben dit, celebrar (9) . Per aquest motiu, encara que canviïn alguns motius o atributs, agafa forma la mateixa idea de cavaller cristià.
(9) Per a més informació sobre aquest tema vegeu: Checa Cremades, F. (1992). Felipe II. Mecenas de las artes (pàg. 172). Madrid: Nerea; i Mínguez, V. (2011). «Iconografía de Lepanto. Arte, propaganda y representación simbólica de una monarquía universal y católica». Obradoiro de Historia Moderna (núm. 20, pàg. 251-280).
Figura 5. Ticià, Felip II oferint al cel l’infant en Ferran, 1574-1575. Oli sobre llenç. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/zoom/1/obra/felipe-ii-despues-de-la-victoria-de-lepanto-ofrece-al-cielo-al-principe-don-fernando/oimg/0/
De fet, no és l’única vegada que aquest pintor italià va plasmar en imatges aquesta idea victoriosa de la monarquia hispànica. Ticià va crear un altre llenç amb significat i valors similars, on no apareix representat el monarca sinó tota la monarquia catòlica: ens referim a La religió socorreguda per Espanya (1572-1575), on cobren protagonisme una sèrie de personificacions femenines que s’armen en defensa de la religió catòlica, situada a la dreta, i només coberta amb un drap blau, i identificada per un crucifix, al costat seu. La imatge femenina de l’esquerra, en canvi, simbolitza clarament Espanya, o més ben dit, l’«Espanya armada» –és a dir, una matrona guerrera, armada amb llança, casc i cuirassa, imatge que remet a la deessa Atena (Minerva)–, perquè sosté amb la mà dreta un escut amb les armes de Felip II (1556-1598) i l’estendard de la Victòria. A més, si us hi fixeu, de nou, apareix la llarga llança de combat, i, al fons, l’amenaça turca, que navega sobre un carro menat per hipocamps o cavalls de mar i que personifica una figura masculina amb turbant.
Figura 6. Ticià, La religió socorreguda per Espanya, 1572-1575. Oli sobre llenç. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Religion_saved_by_Spain.jpg

2.L’emblemàtica política. Imatges del «bon govern»

Cap al 1636, Velázquez, pintor de cambra de Felip IV, va retratar Gaspar de Guzmán, comte-duc d’Olivares, a cavall. El privat de Felip IV es representa amb mitja armadura, barret, banda i bengala de general, remarcant la seva condició de cap dels exèrcits espanyols. Si bé aquest llenç no és un simple «retrat», és a dir, la funció de la seva imatge no era, en termes generals, presentar una còpia recognoscible dels trets del governant. El seu objecte era celebrar-lo, glorificar-lo i persuadir de la seva grandesa el públic; es tracta, sens dubte, d’un quadre «propagandístic».
Figura 7. Diego Velázquez, Retrato de don Gaspar de Guzmán a caballo, h. 1636. Oli sobre llenç. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Count-Duke_of_Olivares.jpg
De fet, la historiografia ha analitzat aquest retrat eqüestre en funció de la literatura emblemàtica, a partir de la transcendència d’Alciato i els seus Emblemes (1531), difosos en moltes edicions, per a la cultura artística del Barroc (10) . L’Emblema 35 ens mostra, a la seva imatge, un genet, vestit amb abillament de cavaller, que porta espasa a la cintura i un títol o bengala a la mà esquerra. Subjecta per les brides el cavall, que fa una encabritada. Tal com explica l’epigrama en llatí, un cavall de bona raça, que es resisteix i «llança del seu llom tot aquell genet que no sap governar-lo», és imatge del vassall que no sap adular el seu senyor.
(10) Liedtke, Walter A.; Moffitt, John F. (1981). «Velázquez, Olivares and the Baroque Equestrian Portrait». The Burlington Magazine (núm. 123942, pàg. 528-537). Moffitt, John F. (1988). «Velázquez y el significado del retrato ecuestre barroco» Goya (núm. 202, pàg. 207-215); o bé a Moffitt, John F. (1991). Velázquez, práctica e idea: estudios dispersos. Màlaga: Universidad de Málaga / Colegio Oficial de Arquitectos. Alciato, Andrea (1993). Emblemas (edició i comentari de Santiago Sebastián, pàg. 68-70). Torrejón de Ardoz: Akal. Sebastián López, Santiago (1995). «La Emblemática política». A: Santiago Sebastián López. Emblemática e historia del arte (pàg. 215-219). Madrid: Cátedra.
Figura 8. Anònim francès, Emblema 35: «In adulari nescientem» [‘A qui no sap adular’], gravat calcogràfic. Il·lustració d’Andrea Alciato: Emblemata, Lió, Guillaume Rouillé, 1548. Biblioteca de la Universitat d’Illinois, Urbana-Champaign.
Font: https://ia700406.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/0/items/emblemataandreae00alcia/emblemataandreae00alcia_jp2.zip&file=emblemataandreae00alcia_jp2/emblemataandreae00alcia_0042.jp2&scale=4&rotate=0
Tanmateix, no hi ha dubte que les fonts d’inspiració que Velázquez va tenir al seu abast a la cort de Felip IV van ser nombrosíssimes; també les pintures i escultures de la col·lecció reial. I encara que el tema del «príncep com a genet» hagi estat motiu de reflexió per a Alciato i per a altres emblemistes barrocs, la lectura simbòlica del retrat eqüestre com a «representació» del poder estava implícita ja des de l’Antiguitat. De fet, la composició deriva d’un gravat d’Antonio Tempesta que representava Juli Cèsar (1596), que formava part d’una sèrie de dotze estampes de retrats eqüestres d’emperadors romans, molt popular entre els pintors del Barroc.
Figura 9. Matthäus Merian (pare), Juli Cèsar, gravat a l’aiguafort i burí [estampa invertida]. Sèrie d’estampes de retrats eqüestres d’emperadors romans basades en Antonio Tempesta, publicada entre 1615-1617. Museu Herzog Anton Ulrich, Brunswick, Alemanya.
Font: http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/php_template/scalJpeg.php?ins=2&sig=m-merian-ab3-0029&projekt=VKK
És ben sabut que Velázquez, com Ticià, no s’ajustava servilment a un model i prou, sinó que per a ell, com suggereix la tractadística barroca, la imatge tenia valor en la mesura en què era portadora d’una «idea» o concepte. En qualsevol cas, Alciato i l’emblemàtica barroca era una font adequada no només per la seva forma sinó també pel seu contingut, així que convé tenir-ho en compte en la gènesi de retrats eqüestres com el dedicat al comte-duc d’Olivares o el de Felip IV al Salón de Reinos. Vegeu que en tots el cavall té la mateixa postura i l’actitud del genet, dominant-lo, significa el domini de les passions al govern dels assumptes de l’Estat. Així mateix, la sincronia entre genet i cavall representava metafòricament la unió sagrada entre el governant i el seu poble. Són molts els poetes i escriptors de l’Edat Moderna que al·ludeixen a «portar les regnes del Govern». I pocs van ser més hàbils a portar les regnes de la monarquia hispànica que el comte-duc d’Olivares.
Dins de l’emblemàtica política del Segle d’Or va ser constant el tema del genet sobre un poltre coratjós. Als Emblemas morales publicats el 1610 per Sebastián de Covarrubias, n’hi ha un que té com a lema «Parce puer stimulis» (‘No abusis, noi, dels esperons’). El comentari al·ludeix a la prudència que cal tenir per educar els joves que són rebels i frenètics. A la imatge, un jove munta un cavall desbocat, i l’epigrama aclareix la lectura de la figura:

«El mancebo y el potro son briosos,\y más han menester freno, que espuela,\con poca edad, lozanos y furiosos\en su carrera, el uno y otro, vuela.\Fatigadlos, no estén jamás ociosos,\domadlos, en el campo y en la escuela […]» (Covarrubias Orozco, Sebastián de: Emblemas morales, Madrid, Luis Sánchez, 1610, Llibre 1, Emblema 64, s/p).

Figura 10. Anònim madrileny, Emblema 64: «Parce puer stimulis» [‘No abusis, noi, dels esperons’], xilografia (?). Il·lustració de Covarrubias Orozco, Sebastián de: Emblemas morales, Madrid, Luis Sanchez, 1610. Biblioteca del Getty Research Institute, Los Angeles.
Font: https://archive.org/stream/emblemasmoralesd00cova#page/n137/mode/2up
Aquest emblema, tant en el seu contingut com en la seva forma, va poder inspirar un altre llenç de Velázquez, La lección de equitación, executat entre 1636 i 1637 (11) . Es tracta d’un retrat de cort en el qual, aprofitant una classe d’equitació de Baltasar Carles, el príncep d’Astúries, Velázquez pinta una sèrie de personatges perfectament recognoscibles en un escenari igualment conegut (12) . En primer terme, a l’esquerra, retrata el príncep hereu muntant un cavall que fa encabritades. A la dreta, en un segon pla, apareix el comte-duc d’Olivares, que rep de mans de l’ajudant de cambra del príncep la «llança de torneig» per dirigir, en la seva qualitat de cavallerís major, els exercicis d’equitació del jove. El fons està ocupat per la façana del Palacio del Buen Retiro –construït durant la dècada de 1630 als afores de Madrid–, amb una balconada on apareixen els reis, Felip IV i Isabel de Borbó.
(11) González de Zárate, Jesús María (1987). «El retrato en el barroco y la Emblemática: Velázquez y La lección de equitación del príncipe Baltasar Carlos». Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar» (núm. XXVII, pàg. 27-38). Moffitt, John F. (1998). «Velázquez y el significado del retrato ecuestre barroco». Goya (núm. 202, pàg. 207-215); o bé a Moffitt, John F. (1991). Velázquez, práctica e idea: estudios dispersos. Màlaga: Universidad de Málaga / Colegio Oficial de Arquitectos.
(12) Per a la identificació dels personatges, l’escena i l’escenari, vegeu Harris, Enriqueta (1982). Velázquez [cat. exp.]. Madrid: Ministeri de Cultura; entre altres.Velázquez (pàg. 99-103). Madrid: Akal, 2003; també, Domínguez Ortiz, Antonio i altres (1990).
Figura 11. Diego Velázquez, La lección de equitación o El príncipe Baltasar Carlos en el picadero, 1636-1637. Oli sobre llenç. Col·lecció del duc de Westminster, Londres.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Lecci%C3%B3n_de_equitaci%C3%B3n_del_pr%C3%ADncipe_Baltasar_Carlos%2C_by_Diego_Vel%C3%A1zquez.jpg
Precisament al malaguanyat príncep –mort sobtadament als disset anys– va dedicar Saavedra Fajardo la seva Idea de un príncipe cristiano (1642). A l’Empresa XX, que té per renom Bonum fallax (‘Ben enganyós’), ens ofereix la lectura més completa de la imatge del bon governant, al text explicatiu, i de l’assumpte eqüestre d’aquest quadre:

«Convé ensenyar al Príncep des de la seva joventut, a domar i enfrenar el poltre del poder, perquè si volgués portar-lo amb el filet de la seva voluntat, donarà amb ell en grans precipicis. Menester és el fre de la raó, les regnes de la política, la vara de la justícia i l’esperó de valor, fix sempre el Príncep sobre els estreps de la prudència. […]» (Saavedra Fajardo, Diego (1642). Idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas, Milà: Empresa XX, pàg. 127).

Ara bé, igual que la finalitat de l’obra de Saavedra era orientar i instruir el bon governant, el quadre de Velázquez és, en realitat, una al·legoria sobre l’educació del príncep, en la qual el comte-duc d’Olivares representa el paper protagonista com a mestre d’equitació. Això el converteix simbòlicament en el subjecte de l’acció –sobre seu només se situen els reis–, en el responsable d’«ensinistrar» el jove hereu. La lliçó no és, per tant, l’aprenentatge de l’art de l’equitació, encara que sigui aquesta activitat molt convenient per als prínceps, sinó de les tasques del «bon govern». El cavall s’ha transformat ja en una metàfora de la «república» i el genet és el príncep que la governa subjectant-ne amb gallardia i fermesa les regnes.
Potser la necessitat de tenir present constantment la possibilitat d’una lectura al·legòrica pot resultar-nos una mica estranya, o fins i tot absurda. Tal vegada perquè bona part de la literatura emblemàtica que servia de suport al retrat cortesà barroc resulta remota al públic actual. Al segle xvii, en canvi, era fàcilment intel·ligible per al públic en general i, especialment, per a qualsevol observador mitjanament instruït de la cort.

3.Un espai per a la propaganda: el Salón de Reinos

Enlloc com el Palacio del Buen Retiro de Madrid i la seva estança més representativa, el Salón de Reinos, va reunir tants i tants retrats eqüestres de reis –del passat (Felip III), del present «pretèrit» (Felip IV) i del futur «que mai no va ser» (Baltasar Carles)– i reines.
El Salón de Reinos va ser el gran saló de cerimònies i festes del Buen Retiro, el palau que el comte-duc d’Olivares va manar construir com a casa d’esbarjo per a Felip IV als afores de Madrid, a la dècada de 1630. Avui s’admet que aquest conjunt va ser ideat pel primer ministre, el totpoderós comte-duc d’Olivares. A més dels retrats eqüestres de Velázquez, al sostre es van pintar els escuts dels vint-i-quatre regnes de la monarquia hispànica –que van acabar donant nom al saló– i l’estança es va decorar també amb els deu treballs d’Hèrcules, pintats per Francisco de Zurbarán, i dotze grans escenes de batalles, en escenaris clau d’Europa i Amèrica, ocorregudes el 1625 (13) . La més coneguda de totes és La rendición de Breda o Las lanzas, que va pintar Velázquez entre 1634 i 1635, però el quadre que va merèixer més elogis dels seus coetanis va ser La Recuperación de Bahía del Brasil, de fra Juan Bautista Maíno.
(13) Brown, Jonathan; Elliott, John (2003). Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV (pàg. 149-202, especialment pàg. 149-156). Madrid: Taurus. Álvarez Lopera, José (2005). «La reconstitución del Salón de Reinos. Estado y replanteamiento de la cuestión». A: Andrés Úbeda de los Cobos. El palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro [cat. exp.] (pàg. 91-167). Madrid: Museu del Prado.
Figura 12. Juan Bautista Maíno, Recuperación de Bahía del Brasil, 1634-1635. Oli sobre llenç. Museu del Prado, Madrid.
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_de_Reinos#/media/File:La_recuperaci%C3%B3n_de_Bah%C3%ADa,_Ma%C3%ADno.jpg
Aquest ocupava el primer lloc dins de la sèrie, i era l’únic del conjunt que incloïa els retrats de Felip IV i el comte-duc d’Olivares. És una obra que destaca sobre la resta dels quadres, especialment per la nova visió de la guerra i la complexitat narrativa de l’assumpte: es té una visió topogràfica de la zona, amb els vaixells i les tropes després de la batalla, i la plaça de Bahía de Todos los Santos a Brasil al fons. A la dreta, el general espanyol Fadrique de Toledo mostra un tapís als derrotats holandesos, en el qual el rei Felip IV està sent coronat amb el llorer de la victòria pel comte-duc d’Olivares. A l’esquerra, Maíno va optar per mostrar les conseqüències de la guerra: no hi ha sang, no hi ha dramatisme, tan sols un cos mig nu d’un soldat sostingut als braços d’una dona que l’assisteix. I és que els models iconogràfics són cristians, ja que la dona asseguda, i vestida de vermell, amb el nen en braços, simbolitza la Caritat cristiana (Caritas), per significar, així, la victòria de la Caritat sobre la Guerra (14) .
(14) Gállego, Julián (1972). Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro (pàg. 289-290). Madrid: Cátedra. Vegeu també: Sebastián López, Santiago (1995). «La Emblemática política». A: Santiago Sebastián López. Emblemática e historia del arte (pàg. 221-222). Madrid: Cátedra.
Figura 13. Anònim italià, «Caritá», gravat calcogràfic. Il·lustració de Ripa, Cesare (1645). Iconologia (llibre I, pàg. 85). Venècia: Cristoforo Tomasini. A continuació, el text explicatiu resa: «Dona vestida de vermell, sobre el cap de la qual es veu una flama que representa el seu cor ardent. Sosté un nen amb el braç esquerre, mentre l’està alletant, alhora que dos nois més apareixen als seus peus […]». Biblioteca de la Universität Heidelberg, Alemanya.
Font: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ripa1645/0155
Al mateix temps, el general espanyol es dirigeix a la guarnició rendida, al pla mitjà, pujat en un entarimat cobert amb catifes i sota un baldaquí de brocat. Sobre aquest, en una cartel·la que sostenen dos angelots, es llegeix la inscripció «Sed d(e)xtera tva» (‘Sinó la teva destra’), en referència al Salm 43, 2-3 («Tu amb la mà vas fer fora les nacions…»), que associa la victòria de l’exèrcit espanyol amb la intervenció divina.
Aquí ens crida poderosament l’atenció l’assumpte del «quadre dins del quadre», és a dir, el tapís que mostra Fadrique als derrotats holandesos, i també el diàleg entre les arts del teatre i la pintura. A més del significat cristià, és essencial per a explicar l’estratègia narrativa del quadre un terme que està relacionat amb el teatre: representació, en el sentit d’«actuar» o representar un paper. I és que el representat per Maíno no respon a cap fet real (fet històric), sinó que il·lustra el clímax del drama històric de Lope de Vega, El Brasil restituido (1625). Es tracta del moment en què Fadrique, acabant el tercer acte, davant un retrat del rei i en nom seu, atorga a la guarnició holandesa un generós perdó. Representar significa també «prendre el lloc de l’altre».
En aquest sentit, els ambaixadors, els governadors i virreis de l’Amèrica hispànica i els generals al camp de batalla representaven tots el rei; també ho feien objectes inanimats com un quadre o un tapís, fins i tot quan la seva presència fos figurada i no real.
El frare dominic va construir aquesta al·legoria a través dels recursos de l’emblemàtica i d’acord amb la idea dominant al programa iconogràfic del Salón de Reinos: un rei poderós i virtuós que derrota els enemics de la monarquia gràcies a les seves virtuts i, al mateix temps, un rei clement que ofereix pau i reconciliació.
Felip IV és (re)presentat coronat de llorer per la deessa Minerva, deessa romana de la guerra –de la guerra justa–, i pel comte-duc d’Olivares, així com amb l’espasa de la justícia i l’olivera de la pau. El rei, vestit de mitja cuirassa, amb el bastó de comandament i la palma de la victòria, trepitja la figura d’un home seminu, vestit de vermell, que trenca i mossega furiós una creu, símbol comú de la fe. Als peus d’Olivares jeuen dues figures al·legòriques més que han estat identificades de maneres diverses, tot i que l’Heretgia, la Ira i la Traïció són les més comunament acceptades. Podem intentar interpretar-les amb l’ajuda de la Iconología de Cesare Ripa (15) .
(15) Les dues figures que són directament calcigades poden ser interpretades com a imatges de l’Heretgia, indistintament. Encara que la figura masculina no es troba a la literatura emblemàtica, mossega furiosa i destrossa una creu com a símbol de l’heretgia. Una figura amb serps als cabells pot ser una Fúria; no obstant això, gairebé sempre encarna l’Heretgia, és a dir, una dona amb «els cabells rígids i desordenadament escampats, i descobert el pit», que porta serps a la mà, «des d’on les anirà escampant a poc a poc». Ripa, Cesare (ca. 1600). Iconología (pàg. 444-446 (Frau), 451-453 (Fúries, Furor), 474-475 (Heretgia)). Madrid: Akal, 2002.
El tema dominant és, com és lògic, el rei vencedor, especialment vencedor de la discòrdia. La victòria de Felip IV sobre l’Heretgia, el Furor i l’Engany –en al·lusió als enemics de la monarquia espanyola, que en aquells anys eren holandesos, anglesos i francesos–, va ser possible gràcies a la intervenció divina i a l’ús legítim de la força. I si Déu estava del costat de Felip, també el comte-duc d’Olivares; que adquireix un protagonisme destacat (16) .
(16) Brown, Jonathan; Elliott, John (2003). Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV (pàg. 193-202, especialment pàg. 149-156). Madrid: Taurus. Vegeu també: Sebastián López, Santiago (1995). «La Emblemática política». A: Santiago Sebastián López. Emblemática e historia del arte (pàg. 221-222). Madrid: Cátedra.

4.Una nova dinastia, una nova iconografia

Amb la pujada al tron de Felip V de Borbó, el 1700, a poc a poc aquesta iconografia del poder desapareix i es comencen a produir canvis –al principi lentament– que, per acumulació, contribuiran a canviar radicalment la imatge oficial dels nous reis. Els factors van ser diversos: l’arribada d’un monarca d’origen i educació francesos a la monarquia hispànica ja portava amb si un canvi de mentalitat. A França, les idees de monarquia i de rei eren molt diferents; així com l’etiqueta de la cort, molt més elaborada i pomposa, tal com Lluís XIII i XIV havien anat desenvolupant al voltant dels palaus del Louvre i Versalles. També la moda en la vestimenta era diferent: els primers anys del seu regnat, Felip V va mantenir una dualitat entre el vestit espanyol i el vestit «a la francesa», ja que el primer seguia molt unit a la imatge de la monarquia i a la identitat nacional. Així doncs, com observem als retrats oficials de l’època, l’obsessió més gran de Felip V va ser (re)crear a Madrid una «petita França», i els grans projectes àulics, per exemple per al nou Palau Reial –la seva construcció va començar el 1738– o la Granja de San Ildefonso, pretenien convertir-los en un nou Versalles i fugir instintivament de tot el que li recordava la casa d’Àustria, la seva antagonista.
Figura 14. Hyacinthe Rigaud, Felip V d’Espanya, 1700-1701. Oli sobre llenç. Palau de Versalles, Versalles. Felip V apareix vestit «a l’espanyola» i de negre, el color distintiu dels reis d’Espanya, així com alguns símbols que construeixen la seva «autoritat», com el collaret amb el Toisó d’Or, el tron i la corona.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Hyacinthe_Rigaud_-_Philippe_V%2C_roi_d’Espagne_%281683-1746%29_-_Google_Art_Project.jpg
Els seus retrats ja no buscaven mostrar un monarca victoriós enfront de l’heretgia (17) , sinó la grandesa d’un llinatge, com el Borbó, i l’elegància o gràcia pròpia d’un noble-ric. Si bé les seves obres podien tenir –i, de fet, tenen– un contingut simbòlic i aparell al·legòric, aquest era més aviat de base pagana o clàssica, també més heroic, a imitació de la imatge oficial de Lluís XIV. L’esplèndid quadre que Hyacinthe Rigaud va pintar del jove Felip V, després de la seva proclamació com a rei d’Espanya a Versalles, està executat, per exemple, a partir del model que fixa el retrat d’estat que el mateix artista va pintar de Lluís XIV el mateix any (18) . Així doncs, el canvi de dinastia va comportar un viratge ideològic, ja relacionat amb la religió, ja en l’etiqueta de la cort madrilenya, que es va materialitzar també en la iconografia del poder.
(17) També perquè bona part de les seves tropes eren protestants (calvinistes), com ens recorda Morán, en estudiar l’atac de l’arxiduc a Barcelona i a El Puerto de Santa María o altres batalles com les de Torí o del port de Vigo enfront dels anglesos. Vegeu: Morán Turina, José Miguel (1990). La imagen del rey: Felipe V y el arte (pàg. 40-98). Madrid: Nerea.
Tan sols una vegada, durant el seu llarg regnat, Felip V apareix lluitant contra l’heretgia. És al quadre de Felipe Silva Felipe V y su familia combatiendo la Herejía, pràcticament desconegut, conservat al monestir d’El Escorial, on el primer dels Borbons espanyols apareix abillat amb vestit francès, amb casaca i corbata i deixant definitivament de banda l’armadura, que havia estat habitual a les imatges estudiades anteriorment. I amb això, la identificació tradicional de la monarquia hispànica amb el miles Christi i la resta dels motius iconogràfics exposats al principi perden interès i vigència definitivament.
Figura 15. Felipe Silva, Alegoría de Felipe V y su familia combatiendo la Herejía, 1707-1712. Oli sobre llenç. Monestir de San Lorenzo de El Escorial, Madrid.
Font: https://www.pinterest.com/pin/378513543658441427/
Juntament amb la imitació de l’estil d’«autorepresentació» de Lluís XIV, caldria afegir les conclusions de l’estudi de S. Schama sobre la «domesticació» del retrat reial (19) , que mostra aquesta preferència dels Borbons per apropar-se al retrat burgès o al retrat domèstic típicament rococó. És el cas, per exemple, de La familia de Felipe V, pintat per Jean Ranc després de la seva arribada a Madrid el 1722. En aquest quadre, tant pels detalls de l’estança com per la decoració, sembla més aviat una galeria sumptuosa d’acord amb el model francès que una dependència del vell Alcázar de Madrid, per molt que l’ambient cortesà s’hagués modernitzat amb l’arribada dels Borbons. De fet, el pintor agafa per model el tipus de retrat de grup que estava de moda a París per retratar les famílies acomodades tant a la capital com d’algunes ciutats importants (20) .
(19) Schama, partint dels retrats anglesos i francesos, estudia tot el canvi de pensament que es dóna als segles xvii i xviii en la configuració del retrat. Vegeu: Schama, S. (1988). «The domestication of Majesty: Royal Family Portrature. 1500-1850». A: Robert I. Rotberg i altres. Art and history: images in their meaning (pàg. 155-184). Cambridge: Cambridge University Press.
Figura 16. Jean Ranc, La Familia de Felipe V, h. 1723. Oli sobre llenç. Museu del Prado, Madrid. Va retratar el rei amb la seva esposa, Isabel de Farnesio, i els seus descendents.
Font: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/La_familia_de_Felipe_V.jpg

Bibliografia

Alciato, Andrea (1993). Emblemas (ed. de Santiago Sebastián). Torrejón de Ardoz: Akal.
Bottineau, Yves (1960). El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746). Madrid: Fundación Universitaria Española, 1986.
Brown, Jonathan (1985). Imágenes e ideas en la pintura española del siglo xvii. Madrid: Alianza.
Brown, Jonathan (1994). «La Monarquía española y el retrato de aparato de 1500 a 1800, con algunas observaciones sobre su historia subsiguiente». A: Javier Portús Pérez. Retrato en el Museo del Prado (pàg. 135-159). Madrid: Anaya.
Brown, Jonathan; Elliott, John H. (1981). Un Palacio para el rey: el Buen Retiro y la corte de Felipe IV. Madrid: Taurus, 2003.
Burke, Peter (1995). La Fabricación de Luis XIV. Madrid: Nerea.
Burke, Peter (2001). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.
Cámara, Alicia i altres (2010). Arte y poder en la Edad Moderna. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
Checa Cremades, Fernando (1987). Carlos V y la imagen del héroe en el Renacimiento. Madrid: Taurus.
Checa Cremades, Fernando (1992). Felipe II. Mecenas de las artes. Madrid: Nerea.
Checa Cremades, Fernando (2002). Carlos V, a caballo, en Muhlberg de Tiziano. Madrid: TF Editores.
Erasme de Rotterdam (1526). El Enquiridión o Manual del Caballero Cristiano (ed. de Dámaso Alonso i pròleg de M. Bataillon). Madrid: CSIC, 1971.
Falomir Faus, Miguel (coord.) (2008). El retrato del Renacimiento. Madrid: Museu del Prado / Ediciones El Viso.
Gállego, Julián (1984). Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro. Madrid: Cátedra.
González de Zárate, Jesús María (1987). «El retrato en el barroco y la Emblemática: Velázquez y La lección de equitación del príncipe Baltasar Carlos». Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar» (núm. XXVII, pàg. 27-38).
González de Zárate, Jesús María (1991). Método iconográfico. Vitòria: Ed. Ephialte (Instituto de Estudios Iconográficos).
Harris, Enriqueta (1982). Velázquez. Madrid: Akal, 2003.
Kusche, Maria (2004). «El caballero cristiano y su dama. El retrato de representación de cuerpo entero». Cuadernos de arte e iconografía (núm. 25, pàg. 6-96).
Mínguez, Víctor (2011). «Iconografía de Lepanto. Arte, propaganda y representación simbólica de una monarquía universal y católica». Obradoiro de Historia Moderna (núm. 20, pàg. 251-280).
Moffitt, John F. (1988). «Velázquez y el significado del retrato ecuestre barroco». Goya (núm. 202, pàg. 207-215).
Moffitt, John F. (1991). Velázquez, práctica e idea: estudios dispersos. Màlaga: Universidad de Málaga / Colegio Oficial de Arquitectos.
Morán Turina, José Miguel (1990). La imagen del rey: Felipe V y el arte. Madrid: Nerea.
Morán Turina, José Miguel (2010). «¿Felipe V de Habsburgo?». A: Nicolás Morales i Fernando Quiles García (coord.). Sevilla y corte: las artes y el lustro real (1729-1733) (pàg. 179-184). Madrid: Casa de Velázquez.
Panofsky, Erwin (1969). Tiziano: problemas de iconografía. Madrid: Akal, 2003.
Ripa, Cesare (ca. 1600). Iconología. Madrid: Akal, 2002.
Rodríguez, Delfín i altres (2000). El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso: retrato y escena del Rey [cat. exp.]. Madrid: Patrimonio Nacional.
Sebastián, Santiago (1981). Contrarreforma y Barroco: lecturas iconográficas e iconológicas. Madrid: Alianza.
Sebastián, Santiago (1995). Emblemática e historia del arte. Madrid: Cátedra.
Schama, S. (1988). «The domestication of Majesty: Royal Family Portrature. 1500-1850» A: Robert I. Rotberg i altres. Art and history: images in their meaning (pàg. 155-184). Cambridge: Cambridge University Press.
Soler del Campo, A. (ed.) (2010). El arte del poder. Madrid: Museu del Prado.
Úbeda de los Cobos, Andrés (2005). El palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro [cat. exp.]. Madrid: Museu del Prado.